Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Eskişehir Hamam Müzesi yapım ve işletme ihalesi 19 Nisan'da!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Nisan'da gerçekleştireceği ihale ile Hamam Müzesi yapılmak ve işletilmek üzere, irtifak ve işletme hakkı veriyor..


Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şarkiye Mahallesi'nde Hamam Müzesi yaptırıyor. İrtifak ve işletme hakkı verilecek ihale, 19 Nisan'da gerçekleşecek.


TESİS YAPILMAK VE İŞLETİLMEK ÜZERE, İRTİFAK VE İŞLETME HAKKI VERİLECEKTİR


Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 - Belediyemizce Tesis yapılmak ve işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve müteakip maddeler hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle İrtifak ve İşletme Hakkı Verilecektir.

2 - Söz konusu ihale, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şarkiye Mahallesi 12770 ada 34 parselde kayıtlı 1.118,14 m2, 831,00 m2 arsa üzerine yaptırılacak Hamam Müzesi Kompleksinin; 30 (otuz) yıllık İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmesi karşılığında, bütün masrafları İrtifak Hakkı Sahibi tarafından karşılanmak suretiyle yaptırılması ve işletilmesini kapsamaktadır.

3 - İrtifak Hakkının süresi, yapım (8 ay) ve işletme (29 yıl 4 ay) süreleri toplamı olarak 30 yıldır.

4 - İhale 19/04/2017 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Satınalma Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 500,00- TL bedelle makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aşağıda yazılı belgeleri sıra numaralı alındı karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:

a) İdari şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanmış Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat alındı belgesi,

c) Gerçek kişiler için İkametgâh ilmühaberi (tüzel kişiler için Ticaret Odası Kayıt Belgesi ikametgâh yerine kabul edilir),

d) 2017 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

e) İmza sirküleri,

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde İdari Şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi,

h) İdareden alınacak dosya satın alındı makbuzu,

i) İdarece verilecek olan ve İsteklilerce Tesis alanının görülüp incelendiğini gösteren iş yeri görme belgesi,

j) İhale yatırım bedelinin