Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Evde gürültü yapanın cezası 843 TL!

2017'de uygulanacak Çevre Kanununa aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Çevre Kanunu gereğince kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasak olup; Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.


2017'de uygulanacak Çevre Kanununa aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 


30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.


Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) uyarınca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 olarak tespit ve ilan edilmiştir.


Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2017 tarihinden itibaren tebliğte belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.


Konutlar için 400 TL olan gürültü cezası 2017 için 843 TL oldu. İşyerleri ve atölyeler için kanunda 4 bin TL olan gürültü cezası 8 bin 491 TL oldu. 12 bin TL olan fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ise 2017'de 25 bin 486 TL ödenmesi istenecek.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com