Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ferağ

Herhangi bir taşınır ya da taşınmaz maldan sahiplik hakkını başka birine devrederek o mal üzerinde ilişiğin kesilmesi için yapılan resmi işlemdir.Ferağ verme ne demektir?


Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkası lehine bir hak kurmak amacıyla tapu sicil müdürlüğüne gelip, düzenlenen resmi senedi imzalayarak başkası lehine tescilini istemesi eylemidir. Buna ferağ takriri de denmektedir.


Ferağ Takriri nedir?


Bu işlem hak sahibi kişinin tapu sicil müdürlüğüne gidip bir başka kişiye hak sahibi olduğu malı devretmesini sağlayan resmi senedi imzalaması ile yapılır. Bu işleme ferağ takriri denir.


Ferağ İcbar Davası nedir?


Bu dava tabu sicil müdürlüklerine satış vaadi sözleşmesi yapan tarafların 5 yıl içinde mülkiyeti resmi senet ile nakletmeleri gerekir. Taşınmaz malikin bu işlemden kaçması ve alacaklının bu mahkemeye başvurarak taşınmazın adına nakledilmesi durumunda açılabilir.Ferağ


İvazsız Ferağ ne demektir?


Taşınmaz malın elden çıkarılması sırasında herhangi maddî bir bedel söylenmeden veya bedelsiz olacağı açıkça belirtilerek yapılan ferağ işlemine denir.


İvazlı Ferağ ne demektir?


Taşınmaz malın elden çıkarılması sırasında para ya da mal yapılan ferağ işlemine denir.


Kanuni telif hakkının ferağı ne demektir?


Söz konusu yasal hakların aktarımına kanuni telif hakkının ferağı denir.


Kat karşılığı Ferağ vermek nedir?


Arsa sahibinin tapuda ferağ vermesi sözleşme gereği kat karşılığı dahi olsa mülkiyet yükleniciye geçer. 


Vefaen Ferağ ne demektir?


Bir taşınmaz hak sahibinden alıcısına geçmişse ve ferağ işlemi sonucu borçlu alıcısına alacağını ödemiş ise yeni hak sahibi eski hak sahibine malını devredebilir. Bu işleme Vefaen Ferağ denir.