Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Fizibilite

Fizibilite, kesin yatırım kararı alınmadan önce yapılması istenen yatırımla ilgili ekonomik, teknik ve finansal sorunlara ilişkin bilgi ve bulguların sistemli ve analize elverişli biçimde toplanmasıdır.Fizibilite


Fizibilite çalışmalarının önemi nedir?


Değişik yatırım alanlarının araştırılması ve en uygun yatırım türünün seçilmesi işletme başarısı bakımından çok önemlidir. Örneğin;ayakkabı fabrikası mı, kereste fabrikası mı, boya fabrikası mı, hizmet sektörü mü,vb. seçildikten sonra bunların ayrıntılarına da karar verilmesi yapılabilirliğinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu da fizibilitedir. Akla gelen düşünce üzerinde durulmaya değer görülürse (ön fizibilite) asıl fizibilite çalışmalarına başlanır. Bu sayede projenin başarıyla tamamlanmasına çalışılır. 


Fizibilite raporu nedir?


Fizibilite çalışmalarının sonucunda oluşturulan rapordur. Ekonomik, teknik ve finansal etüd çalışmalarının sonucu bu raporla birleştirilir. 


Değerlendirme ve yatırım kararı: Rapor değerlendirilir. Karlılık, vb. işletme kurma amaçlarına göre durum değerlendirmesi yapılır. Uygun alternatifler ortaya konur. Yatırım kararı alınır veya yatırımdan vazgeçilir. 


Kesin proje: Bir proje kabul edildikten sonra proje kesin proje haline getirilir. İşletmenin hukuki şekli, alınacak makinalar, vb. ayrıntılar belirlenir. 


Uygulama: Siparişler ve fiziksel yatırımların başladığı aşamadır. Projenin planlanan zamanda ve maliyette gerçekleştirilmesi önemlidir.


Üretime geçiş: Deneme üretimi ve olağan üretime geçiş aşamasıdır. Bu dönem işletme dönemine geçiş anlamını taşır. Fizibilite Çalışmalarının Önemi Amaçları ve Bölümleri nelerdir?


Fizibilitenin amaçları: İşletme kurmaya kesin kararın verilebilmesi; büyüklük ve kuruluş yerine karar verme; finansman olanaklarının belirlenmesi; teşvik kredisi, finansman olanakları, vb. fırsatlardan yararlanabilmek için çeşitli kuruluşlara rapor sunabilme ve projenin gerçekleştirilmesi, uygulanması sırasında karşılaşılabilecek sorunları önceden kestirme ve gerekli önlemleri alabilmedir.Fizibilite raporunun içeriğinde hangi bilgiler bulunur?


Pazar durumu ve tesis kapasitesi (talep tahmini, Pazar durumu, üretim kapasitesi, vb), malzeme bilgileri, kuruluş bölgesi ve yeri, proje mühendisliği, teknoloji, donatım ve inşaat mühendisliği, personel mühendisliği, tesis organizasyonu ve genel giderler ve mali analizler (her türlü harcamalarla ilgili)…Fizibilitenin bölümleri nelerdir?


Ekonomik etüt: Kurulacak işletmenin karlı ve rasyonel olup olmayacağı ekonomik bakımdan analiz edilir. 

İşletmenin kuruluş yeri seçimi, üretim konusu, işletme kapasitesinin (büyüklüğünün) belirlenmesi ve Pazar araştırması ve talep tahminini içerir.  


Teknik etüt: İşletme teknik bir birimdir. Hangi üretim teknolojisinin kullanılacağı, iş akışı, makineler, vb belirlenmelidir. Projenin teknik tanımı, tesis kurulacak arazinin zemin analizleri,hammadde ve diğer malzeme analizleri, laboratuar testleri; üretim biçimi ve teknoloji seçimi; üretilecek mallar ve niteliği; makine ve teçhizat seçimi; tesisin yerleşme planı; inşaat işleri ve montaj işlerine ait ayrıntıları içerir.  Uygulama planı, kuruluşun aylara göre grafik ve tablolarla gösterimi, yol şemasıdır.


Finansal etüt: İşletmenin yatırım tutarı ne olmalı, iç ve dışfinansal kaynaklar, kredi olanakları, bunların ne zaman nasıl ve miktarda temin edileceği karlılık analizleri, vb. bilgiler toplanır. Yatırım tutarının hesaplanması, işletme gelir ve gider tahminleri, finansman kaynaklarının belirlenmesi, işletme karlılık durumuyla ilgili analizler ve organizasyon durumunu içerir. (Kaynak: Genel İşletmenin Kuruluş Çalışmaları, Yrd. Doç. Dr. Hasan Alkan,  Süleyman Demirel Üniversitesi)


Fizibilite raporu örneği nasıldır?


Başkent Üniversitesi tarafından hazırlanan bir fizibilite raporu örneği şöyledir;


FİZİBİLİTE RAPORU


İÇİNDEKİLER


Sunuş

Proje Tanımı Özet Tablosu

Projenin Yapılacağı Ülkenin Beşeri ve Fiziki Haritası


1. Projenin Tanımı

1.1. Giriş

1.2. Projenin Kısa Açıklaması


2. Projenin Yapılacağı Ülkenin Genel Tanıtımı

2.1. Genel

2.2. Parlemento ve Hükümet Yapısı

2.3. Projenin Yapılacağı Ülkenin Ekonomik Yapısı

2.3.1. Ekonomik Yapının Genel Değerlendirmesi

2.3.2. Finansman Kuruluşları

2.3.3. Yabancı Ekonomik Aktiviteler

2.4. Projenin Yapılacağı Şehrin Özet Bilgisi


3. Yatırımın Niteliğinin Açıklanması


4. Projelerin İnceleme ve İrdeleme Raporu

4.1. Mimari Projeler

4.1.1. Mimari Projelerin Genel Değerlendirmesi

4.1.2. Kullanım Alanları Metrekare Listesi

4.1.3. Metraj Ve Keşifler

4.2. Statik Betonarme Projeler

4.3. Mekanik Tesisat Projeleri

4.3.1. İklim Şartları

4.3.2. Binada Uygulanacak Teçhizat

4.3.3. Kullanma Suyu Tesisatı

4.3.4. Yangın Suyu Tesisatı

4.3.5. Pis Su ve Yağmur suyu Tesisatı

4.3.6. Radyatör ile Isıtma Sistemi

4.3.7. Fan-Coil ile Isıtma-Soğutma (Klima) Tesisatı

4.3.8. Kanallı Havalandırma Tesisatı

4.3.9. Egzost Havalandırma Tesisatı

4.3.10. Otomatik Kontrol Tesisatı

4.3.11. Teçhizat ve Donanım

4.3.12. Sonuç

4.4. Elektrik Tesisatı Projeleri

4.4.1. A.G. Enerji Temini ve Güç Tahmini

4.4.2. Yedek Enerji Temini

4.4.3. Aydınlatma Tesisatı

4.4.4. Kuvvet Tesisatı ve Asansörler

4.4.5. Telefon Tesisatı

4.4.6. Yangın İhbar ve Alarm Tesisatı

4.4.7. Data Sistemi

4.4.8. Müzik Yayın Tesisatı

4.4.9. Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Tesisatı

4.4.10. Kesin Projeler

4.5. Altyapı Projeleri


5. İş Programı


6. Firma Profili


7. Finansal Analiz

7.1. Yatırım Tahmini

7.2. Yatırımın Finansmanı

7.3. Amortismanlar

7.4. Yıllık İşletme Giderleri

7.5. Gelir Tahminleri

7.5.1. Kira Gelirleri

7.5.2. Satış Gelirleri

7.6. Kar Payı Ödemeleri

7.7. Kar ve Zarar Tahminleri

7.8. Yatırımın Nakit Akışı

7.9. Ekonomik Değerlendirme

7.9.1. Geri Dönüş Oranı

7.9.2. Geri Dönüş Süresi

7.9.3. İskonto Edilmiş Geri Ödeme Süresi

7.9.4. Net Bugünkü Değer

7.9.5. İç Verim Oranı

7.9.6. Modifiye Edilmiş İç Verim Oranı


8. Sonuç


9. Ekler

9.1. Arsa Tahsis Belgesi

9.2. Niyet Protokolü

9.3. Metraj ve Keşifler

9.3.1. Mimari ve İnşaat Metrajları

9.3.2. Keşif Özeti

9.3.3. İnşaat İşleri Keşfi

9.3.4. Mekanik Tesisat Keşfi

9.3.5. Elektrik Tesisat Keşfi

9.4. Projeler

 


Sunuş


Fizibilite raporunu hazırlayan kuruluş veya kuruluşların oluşturdukları konsorsiyum hakkında bilgi verilmesi, Projenin yapıldığı yer hakkında bilgi verilmesi, Projenin içeriği (Mimari, Statik-Betonarme, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı ve Altyapı) hakkında bilgi verilmesi,  Finansörlerinin açıklanması…


Proje Tanımı Özet Tablosu

Projenin Sahibi :

Projenin Adı :

Projenin İşletme Süresi : Yap-İşlet –Devret, Mülk Sahibi

Kapasite :

Yatırımın Yeri :

Yatırımın Bedeli :

Öz Kaynak Katkısı :

Temin Edilen Kredi :

İşin Gerçekleştirilmesi : Yatırım Dönemi, Başlama ve Bitiş Tarihi

Sözleşme Cinsi : Yap-İşlet (Kiralama) / Yap-İşlet (Satış)

İşin Cinsi : Proje + İnşaat

Projeyi Hazırlayan’ın : Adı, Adresi, Tel., Faks, E-posta

Proje Dökümanı Hazırlayan’ın : Adı, Adresi, Tel., Faks, E-posta

Tasarım Hizmetleri : Adı, Adresi, Tel., Faks, E-posta


Projenin Yapılacağı Ülkenin Beşeri ve Fiziki Haritası


1. Projenin Tanımı

Geliştirilen projenin kimler tarafından nerede yapılacağı ve içeriğinin neler olduğu hakkında bilgi verilmesi…


1.1. Giriş

Projenin yapılacağı yer, izin belge no, büyüklüğü, kimler tarafından yapılacağı, yatırım bedelinin nasıl sağlanacağı hakkında verilecek özet bilginin yanı sıra, projenin yapılacağı ülkenin ve şehirin bahsi geçmelidir.


1.2. Projenin Kısa Açıklaması

Kuruluş veya kuruluşların oluşturdukları konsorsiyum tarafından yapılması planlanan projenin büyüklüğü, kapsamı, iç ve dış görünümü hakkında bilgi…


2. Projenin Yapılacağı Ülkenin Genel Tanıtımı

2.1. Genel

Projenin yapılacağı ülkenin jeolojik yeri, jeo-politik önemi, nüfusu, yüzölçümü, etnik ve dinsel yapısı, iklim yapısı, başkenti ve önemli kentleri…


2.2. Parlemento ve Hükümet Yapısı

Projenin yapılacağı ülkenin siyasi geçmişi, yönetim şekli ve mevcut hükümet yapısı, siyasi sistem, partiler, politik risk, üye olduğu önemli uluslararası kuruluşlar ve üyelik süreçleri…


2.3. Projenin Yapılacağı Ülkenin Ekonomik Yapısı

2.3.1. Ekonomik Yapının Genel Değerlendirmesi

GSMH, Para Birimi, İş gücü, Bütçe Yapısı, Endüstriyel üretimi, İthalat ve İhracat dengeleri, Doğal Kaynakları, Tarımsal ürünleri, Sanayi dalları…


2.3.2. Finansman Kuruluşları

Ülke içinde bulunan kurum ve kuruluşlar hakkında genel bilgi…


2.3.3. Yabancı Ekonomik Aktiviteler

Projenin yapılacağı ülkede bulunan yabancı kuruluşların yapmış olduğu ekonomik aktivitelerin neler olduğu hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca projenin yapılacağı ülkenin uluslararası düzeyde özel sektör uygulamaları için almış olduğu teşvik ve tedbirlerin neler olduğu hakkında bilgi verilmelidir.


2.4. Projenin Yapılacağı Şehrin Özet Bilgisi

Projenin yapılacağı şehrin özellikle alt ve üst yapısı hakkında genel bilgi verilmeli, proje tedarikçilerinin kimler olabileceği hakkında araştırma bulgularından bahsedilmeli, ayrıca kentin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgi verilmelidir.3. Yatırımın Niteliğinin Açıklanması

Projenin finansmanının nasıl sağlandığı veya sağlanacağı, Konsorsiyum oluşturan firmaların önceki ortak çalışmalarının neler olduğu, işin başlangıcında ve sürdürülmesinde karşılaşılacak parasal, yönetimsel sorunların nasıl çözüleceği, projenin uygulamasının nasıl yapılacağı, sonrasında ortaya çıkacak yönetim, işletme yapısının neler olabileceği hakkında bilgi verilmeli… 


4. Projelerin İnceleme ve İrdeleme Raporu

Projenin büyüklüğü, oturum alanı, katlı ise kaç kattan oluştuğu yazılmalı…


4.1. Mimari Projeler

4.1.1. Mimari Projelerin Genel Değerlendirmesi

Bu bölümde projenin mimari tasarımında çevredeki yapıların konumları göz önünde bulunduruldu mu? Sorusu yanıtlanmalı, ardından projenin fonksiyonelliği ve teknolojiyi kullanım şekli anlatılmalıdır. Mimari projenin içinde bulunduğu şehire katkısının ne olacağı anlatılmalı, neden böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir. Ayrıca mimari projenin ülke ve kent standartlarına uygunluğu hakkında bilgi verilmeli…


4.1.2. Kullanım Alanları Metrekare Listesi

Projenin çok katlı bir bina olduğunu varsaydığımız da her bir katta bulunan kullanım alanları hakkında bilgi verilmeli, örneğin Karum iş merkezine benzer bir yapı hakkında bir proje hazırlıyorsak, Bodrum Katında, Giriş Katında ve  Asma Katlarda bulunan ofislerin, mağazaların, asansörlerin, yürüyen merpenlerin, yangın çıkış merpenlerinin, WC’lerin, merpenlerin konumları, adetleri, metrekare büyüklükleri hakkında bilgi verilmeli, ardından normal katlardaki ofis sayıları, çalışma ve toplantı odaları, sekreter odaları, WC’ler, arşiv odaları, mutfaklar, asansörler, merpenler, yangın merpenlerinin konumları, adetleri, metrekare büyüklükleri hakkında bilgi verilmelidir.


Kullanım Alanlarının Metrekare Listesi (Çizelge)

Kullanılan Alan m2 Toplam Alan m2

Bodrum Katı

Zemin Katı

Asma Katlar (1-2-3)

Ofis Katları (4-5-6-7-8)


4.1.3. Metraj Ve Keşifler

Bu bölümde metrajların projeler ile karşılaştırılıp, mertebe kontrolluğu yapılarak uyumlu olup olmadığı incelenmeli, ayrıca inşaat alanı ile metraj listesi herbir kalem için irdelenip, kabul edilebilir olup olmadığı raporlanmalıdır.

İnşaat imalatları ile ilgili seçilen mimari malzemelerin cinsinin, niteliğinin, kalitesinin, projede öngörülen teknolojik malzeme kullanımının ve seçimlerinin, bina kaliteleri ile uyumluluğu, miktar bakımından uyumlulukları hakkında bilgi verilmeli, malzeme seçimlerinin ulusal veya uluslar arası kriterlere uygun olup olmadığı hakkında bilgi verilmeli, kesin proje üzerinden keşifler ve metrajlarda öngörülen malzemelerin projeye uygunluğu hakkında bilgi verilmelidir.


4.2. Statik Betonarme Projeler

Bu bölümde, mimari tasarımda öngörülen ünitelerin ve binanın ilgili yük analizinin yapıldığı, statik hesapların veri tabanının oluşturulduğu, zemin etüdlerinin yapıldığı, elde edilen jeolojik ve jeoteknik parametrelere göre fizibilite hesaplarına temel teşkil eden kesin projelerin yapılışı hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca, uygulama aşamasında herhangi bir uyumsuzluk sorunu ile karşılaşmamak için betonarme projelerinin mekanik tesisat, elektrik ve enstrümantasyon projeleri ile süperpozisyonunun sağlandığı ve muhtemel uyumsuzlukların önlenmesi için neler yapıldığı hakkında bilgi verilmeli, projenin imalatı kapsamında uyulacak güvenlik tedbirlerine de değinilmelidir.


4.3. Mekanik Tesisat Projeleri

4.3.1. İklim Şartları

Yapının ısı projesi uygulandığı şehir için kabul edilen yıllık maksimum ve minimum sıcaklık değerleri, nem oranı, yağış oranı dikkate alınarak hazırlanmalı ve iklimlendirme proje sistemi oluşturulduğu hakkında bilgi verilmeli, uygulama aşamasında bu sistemlerin bilgisayar desteğiyle otomasyonu sağlanıyorsa raporda değinilmelidir.


4.3.2. Binada Uygulanacak Teçhizat

4.3.3. Kullanma Suyu Tesisatı

Bu bölümde kullanım suyunun nereden temin edileceği, su kesilmelerine karşı ne gibi önlemler alındığı, hidrofor sistemi ve dağıtım hatları hakkında bilgi verilmelidir.


4.3.4. Yangın Suyu Tesisatı

Bu bölümde yangın için gerekli bağımsız şebeke ve tüm katlarda bulunan yangın söndürme sistemi hakkında bilgi verilmelidir.


4.3.5. Pis Su ve Yağmur suyu Tesisatı

Yapının pis su ve yağmur suyu tesisatında kullanılan malzeme, atık suyun nereye bağlanacağı hakkında bilgi verilmelidir.

 

4.3.6. Radyatör ile Isıtma Sistemi

Binada klima tesisatının yanı sıra radyatör ile ısıtma ihtiyacı varsa bu sistemin nerelerde kullanılacağı hakkında bilgi verilmeli…


4.3.7. Fan-Coil ile Isıtma-Soğutma (Klima) Tesisatı

Binanın ısıtılması, soğutulması ve havalandırmasını sağlayacak sistem hakkında bilgi verilmesi…


4.3.8. Kanallı Havalandırma Tesisatı

Mahallere, oda sıcaklığı derecesinde ısıtılmış/soğutulmuş hava ulaşımının nasıl olacağı, hava debisinin ve basıncın nasıl ayarlanacağına bu bölümde değinilmelidir.


4.3.9. Egzost Havalandırma Tesisatı

Yapıda bulunan mutfak, Wc, otopark alanlarında havalandırmanın nasıl yapılacağı, hava dengesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilmeli…


4.3.10. Otomatik Kontrol Tesisatı

Isıtma/soğutma, klima kanalları, yangın tesisatı, elektrik, su tesisatında kullanılan otomasyon hakkında bilgi verilmeli… 


4.3.11. Teçhizat ve Donanım

Teknik ekipman, donanım ve aksesuarların seçiminde nelere önem verildiği belirtilmeli…

4.3.12. Sonuç

Bu bölümde projenin mekanik tesisat projelerinin, yürülükte bulunan yönetmeliğin şartnameler ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlandığı, keşiflerde öngörülen malzemelerin, projeler ve ihtiyaç programına uygun olarak düzenlendiği belirtilmelidir.


4.4. Elektrik Tesisatı Projeleri

4.4.1. A.G. Enerji Temini ve Güç Tahmini

Yapıya gerekli alçak gerilim enerjisinin nereden temin edileceği, güç tahmininin ne olacağı öngörülmelidir.


4.4.2. Yedek Enerji Temini

Binaya yedek enerji temininin nasıl sağlanacağı, kapasitenin ne olacağı belirtilmelidir.


4.4.3. Aydınlatma Tesisatı

Aydınlatma tesisatında hangi malzemenin kullanılacağı, ne tür tabloların kullanılacağı, tablolarda kullanılacak güvenlik cihazlarının neler olacağı hakkında bilgi verilmeli…


4.4.4. Kuvvet Tesisatı ve Asansörler

Bu tesisat gerek imalatçı firma gerek elektrik firması tarafından yapılan kuvvet yüklerini esas alan, özel otomatik kuvvet yükleri gerektiren bir yapıya sahiptir. Bina için öngörülen kuvvetin ne kadar olduğu ve asansörlerin neler olacağı kapasite de göz önünde bulundurularak açıklanmalıdır.


4.4.5. Telefon Tesisatı

Yapıda haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere ana dağıtımın nasıl olacağı, tesisatın nasıl dizayn edildiği açıklanmalıdır.


4.4.6. Yangın İhbar ve Alarm Tesisatı

Yapıda yangını önceden algılayabilecek, ikaz edecek, söndürecek sistemin işlevi hakkında bilgi verilmelidir.


4.4.7. Data Sistemi

Yapıda ofislerde ve mağazalarda kullanılacak data sisteminin oluşturulması ve tedarikçilerin kimler olabileceği hakkında bilgi verilmelidir.


4.4.8. Müzik Yayın Tesisatı

Yapıda, fuaye, sergi salonu, konferans salonu gibi genel ve geniş hacimli alanlarda kullanılacak bağımsız müzik yayınının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilmelidir.


4.4.9. Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Tesisatı

Yapıda, yıldırımdan korunma için kullanılacak aktif paratoner sistemi ve topraklama tesisatı hakkında bilgi verilmelidir.


4.4.10. Kesin Projeler

Kesin projelerin ölçeğinin ne olacağı ve bu projeler dikkate alınarak fizibilite verilerinin netleştirilmesi, metraj ve keşiflerin son halinin nasıl olacağı hakkında bilgi verilmeli, sonuçta, projenin ülke ve uluslararsı standartlara göre gerçekleştirileceği belirtilmelidir.


4.5. Altyapı Projeleri

Yapıda alt-yapıya ihtiyaç olup olmadığı alt-yapının kim tarafından çözümleneceği, şehir şebeke bağlantısının nasıl gerçekleşeceği ayrıca kapasitenin neler olabileceği hakkında bilgi verilmeli… 


5. İş Programı

Bu bölümde iş programının hazırlanması, ayrıntılı olarak incelenişi ve programın ana kalemlerinin irdelenmesi gereklidir. Bu kapsamda, İnşaatın yer teslimini müteakip imalatın tamamlandığı tarihe kadar geçeçek sürenin öngörülmesi ve bu sürede gerçekleşen inşaat imalatındaki aşamaların belirlenmesi gereklidir. 


6. Firma Profili

Bu bölümde inşaatı gerçekleştirecek olan firmanın veya firmaların profilleri ve her birinin bugüne kadar gerçekleştirdikleri proje ve yatırımların listesi gösterilmelidir.


7. Finansal Analiz

7.1. Yatırım Tahmini

Yatırım Kalemleri

Arazi

İnşaat

Mekanik

Elektrik

Muhtelif Giderler (Arazi Düzenlemesi, Proje Giderleri, Genel Giderler)

İnşaat Dönemi Faiz Giderleri

Toplam Sabit Yatırım

İşletme Sermayesi

Toplam Yatırım


7.2. Yatırımın Finansmanı

Yatırım Finansmanının ne kadarının Özkaynak’tan ne kadarının Kredi’yle gerçekleştiği bu bölümde belirtilmelidir. Finansman maliyetleri açıklanmalı, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti belirlenmeli, Kredi kullanımı, faiz ve anapara ödeme tablosu yapılmalıdır. 


7.3. Amortismanlar

Proje için uygulanacak amortisman oranı bu bölümde belirtilmelidir.


7.4. Yıllık İşletme Giderleri

Yıllık işletme giderleri binanın ortak bölümlerinin bakım, güvenlik, ısıtma, temizlik ve mekanik kısımlarının işletilmesi giderleri olup, finansman giderleri hariç toplam yatırım maliyetinin belli bir oranı olarak varsayılabilir. İşletmeye ilişkin personel giderleri yine bu kalem içinde hesaplanmaktadır.


7.5. Gelir Tahminleri

Yatırımın gelirleri kira ve satışlardan oluşacaktır.


7.5.1. Kira Gelirleri

Metrekare başına alınacak kira gelirleri mağazalar ve ofisler için ayrıca gösterilmelidir. Kira gelir tahmini yapılmalıdır.


7.5.2. Satış Gelirleri

Satılması düşünülen bölümlerin metrekare başına satış fiyatı bu bölümde belirtilmelidir. Satış gelir tahmini yapılmalıdır.7.6. Kar Payı Ödemeleri

Ortaklara ödenecek tahmini kar payları burada belirtilmelidir.


7.7. Kar ve Zarar Tahminleri

Projenin işletilmesiyle ortaya çıkacak tahmini kar ve zarar tahminlerine bu bölümde yer ayrılmalıdır.


7.8. Yatırımın Nakit Akışı

Yatırımın nakit akımı tablo halinde gösterilmelidir.


7.9. Ekonomik Değerlendirme

7.9.1. Geri Dönüş Oranı

7.9.2. Geri Dönüş Süresi

7.9.3. İskonto Edilmiş Geri Ödeme Süresi

7.9.4. Net Bugünkü Değer

7.9.5. İç Verim Oranı

7.9.6. Modifiye Edilmiş İç Verim Oranı


8. Sonuç

Bu bölümde yukarıda yazılmış olan raporun bir nevi özetinin yapıldığı bu bölümde genel olarak bu projenin kabul edilebilirliği hakkında karar verilmesi gereklidir. 


9. Ekler

9.1. Arsa Tahsis Belgesi

9.2. Niyet Protokolü

9.3. Metraj ve Keşifler

9.3.1. Mimari ve İnşaat Metrajları

9.3.2. Keşif Özeti

9.3.3. İnşaat İşleri Keşfi

9.3.4. Mekanik Tesisat Keşfi

9.3.5. Elektrik Tesisat Keşfi

9.4. Projeler