Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gaziosmanpaşa'da 23.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Mevlana Mahallesi'nde bulunan 23 milyon 831 bin 940 TL'lik arsayı satışa çıkardı. İhale 23 Şubat'ta yapılacak..


İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı, Mevlana Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Ticaret konut imarlı arsanın satış bedeli 23 milyon 831 bin 940 TL olarak belirlendi. İhale 23 Şubat günü gerçekleşecek.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:


Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İl/İlçe:İstanbul/ Gaziosmanpaşa

Mahalle/ Sokak:Mevlana Mahallesi -876, 876/1, 877 Sokak, İbrahim Hayırlıoğlu caddesi cepheli

Ada/ Parsel:3530/6

Alan:8.667,41 m²

Belediye Payı:397199/866741

Belediye Payına Düşen Alan:3.971,99 m²

Parselin Muhdesat Bilgisi:Tapu Kaydında bulunan Taşınmaz Şerh - Beyan İrtifak Bilgileri


1 - Niteliği                                        : Taşınmaz üzeri boştur.

2 - İmar Durumu                              : Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi 3530 Ada, 6 Parsel; 16.08.2016 t.t. G.O.Paşa İlçesi, Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi ile Sefa Caddesi Arasında Kalan 7.17’ha.lık Kısma Ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlama alanında kısmen konut, kısmen de ticaret konut alanında kalmaktadır.


Planlama alanında TAKS en çok: 0.50, E(emsal): 2.90’dır. Emsal hesabı; plan onama sınırlarının çevrelediği alan üzerinden yapılacak olup, hesap edilen katlar alanı net imar parsellerine (konut, ticaret-konut, ticaret - turizm - konut) alanları oranına göre dağıtılacaktır.

3 - Tahmin Edilen Bedel                  :  23.831.940,00-TL KDV

4 - Geçici Teminat                            :    2.383.194,00-TL

5 - Şartname Bedeli                          :    1.500,00-TL

6 - İhale Tarihi ve Saati                    :  23.02.2017     Saat: 14:30

7 - İhaleye Son Teklif Verme Saati  :  14:30

8 - İhalenin Yapılacağı Yer              :  İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

9 - İhale Usulü                                 :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği Kapalı Zarf Usulü

10 - İhale Şartnamesi                       :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

11 - İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

11/1 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

11/2 - Dış Zarf (dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir)

a) Teklif Mektubunu havi iç zarf

b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,

c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekaleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

d) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküsü,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz aslını sunmak,

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum şeklinde imzalanması,

i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

12 - İhaleye katılabilmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları ihale günü, ihale saatine kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden (7. kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - İş bu ilan 07.02.2017 tarih ile 16.02.2017 tarihlerinde Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 5.kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir. Ayrıca yine aynı tarihte Belediyemiz internet sayfasında yayınlanıp süre bitiminde kaldırılacaktır.

İlan olunur.