Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Geçici müteahhitlik taahhütnamesi!

Geçici müteahhitlik taahhütnamesi için başvuru sahiplerinin taahhütname vermesi gerekiyor. İşte geçici müteahhitlik taahhütnamesi..


Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden, müteahhitlerin yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması gerekiyor. 


Bu belge numarası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılacak müracaat sonrasında alınıyor. Ayrıca, geçici müteahhitlik numarası için taahhütname verilmesi gerekiyor.


GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASININ 

KULLANIMINA  İLİŞKİN TAAHHÜTNAME


TAPU BİLGİLERİ:

İL/İLÇE/ADA/PAFTA/PARSEL: ……………./…………………../………………../……………/……………

ARSANIN SAHİBİ: ……………………………………………………

YAPININ TOPLAM İNŞAAT ALANI: ………………………………………………

VARSA HİSSEDARLARIN ADI SOYADI:  

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….


(Tapu hisseli ise adına geçici müteahhitlik yetki belgesi numarası alınacak kişiye diğer ortaklar tarafından noter aracılığıyla muvafakatname verilmesi gerekmektedir.)

16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’in Genel Esaslar Başlıklı 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında “Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2’yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi aranmaz. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilir”  hükmünü   bilmekteyim.

Yukarıda bahsedilen şartları taşımayan bir inşaat işi için geçici müteahhitlik yetki belgesi numarasını kullanmayacağımı, 

Başvuruda bulunduğum Yetki Belgesi Numarası’nın onaylanması halinde yatırmış olduğum bedelin, müteahhitlik işinden vazgeçsem dahi, Döner Sermaye İşlem Ücreti adı altında alındığı için iade edilmesi için herhangi bir talepte bulunmayacağımı, 

Yapı toplam alanının ve kat sayısının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda olduğunu,  


Müteahhitliğini üstlendiğim yapı, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’na  tâbi  ise (Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması mecburidir. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması hâlinde ayrıca şantiye şefi aranmaz)  ilgili Kanunu’n 1 inci maddesindeki konu ile ilgili hükümleri hakkında  bilgi sahibi olduğumu, 


Taahhüt ederim. …./…./…….

   

ADI SOYADI-İMZAIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com