Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Germencik'te 3.2 milyon TL'ye satılık tarla!

Aydın Germencik Belediyesi, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki tarla ihale usulü ile satışa sunuluyor. İhale 10 Ocak 2018 tarihinde yapılacak..


Aydın Germencik Belediyesi, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki tarla ihale usulü ile satışa sunuluyor. Tarla için toplam muhammen bedeli 3 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. İhale 10 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecek.


 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Germencik Belediye Başkanlığından:Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda bilgileri bulunan 1 (bir) adet taşınmaz, ihale şartnamesindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi hükümleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 10/01/2018 tarihinde saat 14:42’de Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda satılacaktır.


Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, ilanda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Germencik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 10/01/2018 günü saat:14:00’e kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Germencik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yedi Eylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN) ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin; adı soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta’da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.


İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.


1 - İdarenin


Adı                                                      :  Germencik Belediye Başkanlığı


Adresi                                                 :  Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No: 16    Germencik/AYDIN


Telefonu                                              :  0 256 563 01 20


Faks Numarası                                    :  0 256 563 14 72


Elektronik Posta Adresi                      :  germencikbelediyesi@hotmail.com


2 - İhalenin


Yapılacağı Yer                                    :  Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No: 16 Germencik/AYDIN


Tarihi ve Saati                                     :  10/01/2018 - 14:42


Usulü                                                  :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif Usulü


İhale Dokümanının Temini                 :  İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No: 16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 50,00 TL (Elli Türk Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.


3 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler


a) Gerçek Kişilerden;


- Teklif Mektubu


- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)


- Belediyeye borcu olmadığına dair belge


- Geçici teminata ilişkin belge


- Cayma bedeline ilişkin belge


- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge


- Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi


b) Tüzel Kişilerden;


- Teklif Mektubu


- İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi


- İmza sirküleri


- Tebligat için adres beyanı


- Belediyeye borcu olmadığına dair belge


- Geçici teminata ilişkin belge


- Cayma bedeline ilişkin belge


- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge


- Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi


- Ticaret sicil gazetesi ve ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge


c) Ortak Girişim Olması halinde;


Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.


Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi hükümlerine göre hazırlanarak 10/01/2018 günü saat:14:00’e kadar alındı belgesi karşılığında Germencik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yedi Eylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN adresine teslim edeceklerdir. İstekliler ihalenin yapılacak olduğu Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verip de ihaleye katılmayanların sundukları yazılı teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.


Aşağıdaki muhammen bedellerden KDV ALINMAYACAKTIR. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.