Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gökçeada Kuzu Limanı ihaleye çıkıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gökçeada Kuzu Limanı'nı "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştiriliyor..


Gökçeada Kuzu Limanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştiriliyor. 


İhale için son teklifler 21 Aralık 2018 tarihine kadar verilebilecek. Pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihalede geçici teminat bedeli olan 10 milyon TL'nin yatırılması gerekecek.


YATIRIMCILARA DAVET

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Gökçeada Kuzu Limanı'nın 36 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.


Geçici teminat bedeli: 10.0000.000 TL

İhale şartnamesi ve tanıtım dökümanı bedeli: 10.000 TL

Son teklif verme tarihi: 21/12/2018


1- İhale "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katışımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.


2- İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dökümanı'nun satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Döküöanı bedeli olan 10.000 TL İdare'nin; T.Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Vakıflar Bankası T.A.O nezinde bulunan hesaplarından birine yatırılması, ihale dökümanının dekont karşılığında İdare'nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınması zorunludur. Tanıtım Dökümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenen tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.


3- İhale'ye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler.


4- İhale'ye yabancı gerçek ve tüzel kişiler katılmazlar.


5- Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler.


6- Tekliflerin, İdare'nin aşağıda belirtilen adresine son teklif verme tarihi saat 14.00'ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.


7- İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.


8- Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta serbesttir.


9- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV'den muaftır.