Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haciz tutanağı tanzimi örneği!

Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklılar, İcra Müdürlüğüne müracaat ederek, haciz işlemini başlatabiliyor. İşte haciz tutanağı tanzimi örneği..


Haciz tutanağı tanzimi örneği!


Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklılar, İcra Müdürlüğüne müracaat ederek, haciz işlemini başlatabiliyor. Bir malı haciz için mahallinde bir tutanak tutuluyor. 


Tutanakta alacaklı ve borçlunun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri ve varsa üçüncü şahısların iddiaları yazılır ve haczi icra eden memur tarafından imza edilir. 


Haczi kabil mallar kafi gelmezse veya hiç bulunmazsa bu hal tutanağa kaydolunur. 


Haciz tutanağı örneği:


T.C.

................... İcra Dairesi 


Örnek No : 19

Dosya No :....................................


H A C İ Z  T U T A N A Ğ I


Alacaklının ve varsa vekilinin veya  

temsilcisinin adı ve soyadı   : ...........................................


Borçlunun ve varsa vekilinin veya temsilcisinin adı ve soyadı: .................... ..........................................


Haczin hangi gün ve saatte ve nerede ve kimin huzurunda yapıldığı : ............................. ................................


Alacağın miktarı : ...................... ............................


Haciz edilen mallar ve takdir edilen kıymetler (*): ........................ ..............................


 Lira     Kuruş     Adet    Cinsi                                        


......   .......   ......    ..........  

......   .......   ......    .......... 

......   .......   ......    .......... 

......   .......   ......    .......... 

......   .......   ......    .......... 

......   .......   ......    .......... 

        

TOPLAM


Kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı,mesleği ve adresi: .................. ......................................

   

Bilirkişiye takdir edilen ücret miktarı :  ........................ ......................... ................................

Yeni alacaklıların iştirak ve  bu yüzden         ............................ .............................. .......................

ilâve suretiyle yapılan yeni hacizler      :  ............................. ............................... .....................

Borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları      :  ............................ ............................... ......................

Yedieminin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi kendisine takdir edilen ücreti, edilmemişse sebebi:   ............................. ....................... .............................

       

Haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği, sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar: .................. ....................... ...................


İcra Müdürü Alacaklı veya Vekili Borçlu veya Vekili  

Mühür ve İmza   veya Temsilcisi     veya TemsilcisiYediemin


Bilirkişi


(*) Haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse ihtiyaten haciz sahibinin iştirak hakkı,haczi kabil malların kâfi gelmemesi veya hiç bulunmaması hali.


(İİK m.102)

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com