Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hatay Dörtyol'da kiralık 12 işyeri ihalesi!

Hatay Dörtyol Belediyesi, Sanayi Mahallesi Eski Pazar Yeri, Nakliyatçılar Sitesi, Numuneevler Mahallesi ile Yeniyurt Mahallesi'ndeki 12 işyeri kiraya veriyor..


Hatay Dörtyol Belediyesi tarafından Sanayi Mahallesi Eski Pazar Yeri, Nakliyatçılar Sitesi, Numuneevler Mahallesi ile Yeniyurt Mahallesi'ndeki 12 işyerini kiraya veriliyor. İhale 17 Nisan'da düzenlenecek.


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Dörtyol Belediye Başkanlığından:


1 - Kullanımı Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No: 50 Dörtyol / HATAY adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

 

Hatay Dörtyol


İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görebilir; Taşınmaz Mal Kira Şartnamesini 100,00.TL (yüz) ücret karşılığında satın alabilirler.

2 - Kiraya verilecek taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki Maddedeki tabloda gösterilmiştir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için her bir taşınmaz için ayrı ayrı olacak şekilde muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale için istenilen belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

3 - İhale Dosyasında Aranacak Belgeler.

a - Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (onaylı)

b - Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin ikametgâh belgesi (onaylı)

c - İhale şartnamesinin satın alındığını gösteren makbuz,

d - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi

f - Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

g - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge,

h - Gerçek Kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin; Tüzel Kişiliğin, yetkilisinin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından alınacak)

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü ve saatine kadar İhale Komisyonu adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.