Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hazine arazisi nasıl satın alınır?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereğince hazine arazisi nasıl satın alınır? Hazine arazisi kimlere satılır?


Hazine arazilerinin satış işlemleri, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenleniyor. Yönetmelik gereğince hazine arazileri ihale yolu ile satılıyor. 


Hazine taşınmazı satışlarında tahmin edilen bedeli, Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanıyor. Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satış ihalesine çıkarılıyor.


İhalelere kimler katılabiliyor?


İhalelere katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerce T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerce ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç)  İlanda belirtilen geçici teminat miktarını yatırmış olmaları,

d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerce yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise; yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekiyor.


Kesinleşen ihale kararı kendisine tebliğ eden mükellef, 15 gün içerisinde taşınmazın satış bedelini idareye yatırarak taşınmazın tapusunu kendi üzerine alabiliyor.


Hazine taşınmazlarının satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde peşin veya taksitle ödenebiliyor. 


Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde; bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil ediliyor. Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında "Taksitli Satış Söz​leşmesi" düzenlenmekte ve sözleşmenin bir örneği alıcıya veriliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com