Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hazineye ait taşınmaz mallar hakkında kanun teklifi verildi!

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi verildi..


Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi verildi.


Teklif ile İstanbul ili, Silivri İlçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere Köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık Köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesinin yerleşim alanında bulunan hazineye ait taşınmazların, kullanıcılarına veya kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilmesi amaçlanıyor.


GENEL GEREKÇE


1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle Bulgaristan’dan göç ederek 1849 tarihli Bezmi Alem Valide Sultan Vakıfnamesi hudutları içerisinde kalan İstanbul’daki Istranca Vakıf Ormanı sınırları içerisinde kalan ve Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere Köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık Köyleri ile Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesinde bulunan ancak vasfı orman olmayan arazilere yerleştirilen orman köylüsü vatandaşlarımız, yerleştirildikleri adı geçen Köyler ve Mahalledeki üzerlerinde hem vatandaşlarımıza ait ev, ahır ve müştemilatlan bulunan arsaların, hem de kullandıkları tarım arazilerinin;'anılan Vakıfname ve bu Vakıfnamenin uygulandığı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı yaklaşık 200.000 dönüm miktarlı 1931 tarihli tapu kaydı ile “Istıranca Vakıf Ormanı” ile bu kaydm kapsadığı alanın 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Devletleştirilen Istranca Devlet Ormanının dış hududu içerisinde olması nedeniyle; iskânen yerleştirildikleri ve kullandıkları bu arsa ve arazilerin tapularını, mülga 14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı İskân Kanunu ile 11/6/1945 tarihli ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerinden yararlanarak ne iskânen, ne de dağıtım suretiyle alamamışlar ve ayrıca, bu Köylerin ve Mahallenin arsa ve arazilerinin 29/7/1980 tasdik tarihli 1/50.000 ölçekli İstanbul Nazım İmar Planı içinde kalması nedeniyle de, mülga 16/2/1995 tarihli ve 4070 sayılı Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümlerinden de yararlanarak tarım arazilerini doğrudan satın alamamışlardır.


Daha sonra, 18/7/2001 tarihli ve 24466 Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan; “belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar olan Hâzineye ait taşınmazların kullanıcılarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabileceği" yönündeki hükmün sadece adı geçen Köylerde kısmen uygulanma imkânı doğmuş olmakla birlikte, kullanıcısı orman köylüsü olan bu Köyler halkının büyük bir kısmının çeşitli sebeplerle müracaat etmemesi ve ayrıca, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23/7/2004 tarihinde yürürlüğe girmesi sonucunda bu Kanunun geçici 2 maddesinde; Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırı olduğu yönünde hükme yer verilmesi nedeniyle, bu tarihten sonra 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca; bu Köylerdeki üzerlerinde vatandaşlarımıza ait ev, ahır ve müştemilatlan bulunan Hâzineye ait arsaların kullanıcılarına satışının yapılması imkânı da kalmamıştır.


Daha sonra, 12/11/2012 tarihi ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmaları hüküm altına alınması nedeniyle de; adı geçen Köylerde, üzerlerinde vatandaşlarımıza ait ev, ahır ve müştemilatlan bulunan Hâzineye ait arsaların kullanıcılanna satışının, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca yapılması imkânı da ortadan kalkmıştır.


Diğer taraftan, Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesi, 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önceden beri mahalle statüsünde bulunduğundan; 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca, bu Mahallede bulunan ve üzerlerinde vatandaşlarımıza ait ev, ahır ve müştemilatların bulunduğu Hâzineye ait arsaların kullanıcı, olan ve esasen orman köylüsü olan vatandaşlarımıza satışının yapılması da hiç mümkün olamamıştır.


Buna göre, Kanun Teklifi ile 4706 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 22 nci maddede yapılan düzenleme ile; İstanbul ili, Silivri İlçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere Köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık Köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesinin yerleşim alanında bulunan, üzerlerinde vatandaşlarımıza ait ev, ahır ve müştemilatları bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar olan Hâzineye ait taşınmazlar ile yüzölçümü daha büyük olan taşınmazların ifrazı mümkün olan en fazla beşbin metrekareye kadar olan kısmının; 19/7/2003 tarihinden önce kullanılıyor olması ve kullanımın halen devam etmesi kaydıyla ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteri itibaren iki yıl içerisinde bu taşınmazları satın almak için idareye başvuruda bulunulması halinde kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilmesi imkanı getirilerek, bu Köyler ile Mahalle halkının 130 yıldır süren mülkiyete ilişkin mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

  

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddeyle; 4706 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 22 nci maddede yapılan düzenleme ile; İstanbul ili, Silivri İlçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere Köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık Köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesinin yerleşim alanında bulunan, üzerlerinde vatandaşlarımıza ait ev, ahır ve müştemilatları bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar olan Hâzineye ait taşınmazlar ile yüzölçümü daha büyük olan taşınmazların ifrazı mümkün olan en fazla beşbin metrekareye kadar olan kısmının; 19/7/2003 tarihinden önce kullanılıyor olması ve kullanımın halen devam etmesi kaydıyla ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu taşınmazları satın almak için idareye başvuruda bulunulması halinde kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilmesi imkanı getirilerek, bu Köyler ile Mahalle halkının 130 yıldır süren mülkiyete ilişkin mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.


MADDE 2- Yürürlük maddesidir.


MADDE 3- Yürütme maddesidir.


HAZÎNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA .DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 22- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılan İstanbul ili, Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere Köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpmar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık Köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesinin yerleşim alanında bulunan Hâzineye ait taşınmazların beşbin metrekareye kadar olan kısmı; 19/7/2003 tarihinden önce kullanılıyor olması ve kullanımın halen devam etmesi kaydıyla ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde idareye başvuruda bulunulması halinde, kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir.”


MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.