Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hazirun cetveli - Apartman yönetimi hazirun cetveli

Apartman yönetim toplantılarında olması zorunlu bir belgedir. Bu belgeyle, toplantıda alınan kararlar ve bildirimler, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Bu belge, toplantı içerikleri toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.Hazirun cetveli nedir?


Hazirun cetveli, yönetimin zorunlu kılındığı apartmanlarda ve birçok şirkette genel kurul toplantı hazırlıkları arasında yapılması gereken işler arasında yer almaktadır. Bu cetvel, şirketlerde firma ortaklarının sahip oldukları hisse paylarını gösteren belgeye denilmektedir. 


Apartman yönetimi hazirun cetveli nedir?


Apartmanlarda hazirun cetveli ise, kat malikleri listesi olarak ifade edilmektedir. Kat Malikleri Kurulu Toplantı döneminde toplantıdan önce yapılacak hazırlıklar arasında yer almaktadır. 


Hazirun cetveli - Apartman yönetimi hazirun cetveli


Apartman yönetimi nasıl oluşur?


Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre; ana gayrimenkulde sekiz veya sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde, yönetimin oluşturulması ve yönetici atanması zorunlu tutulmaktadır. 


Kat Mülkiyet Kanunu’nun 34.maddesinde apartman yönetiminin oluşturma kıstasları şöyle:

Madde 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.


Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.


Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.


Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından iki yüz elli Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.