Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İBB Kağıthane'de 6.5 milyon TL'ye arsa satıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kâğıthane'deki Eğitim Bilişim Teknoloji Alanı imarlı arsayı satışa sundu. Arsa için ihale10 Mayıs'ta düzenlenecek..


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kâğıthane'de yer alan arsayı satışa sunuyor. Eğitim Bilişim Teknoloji Alanı imarlı arsa için ihale 10 Mayıs'ta yapılacak. Arsa için muhammen bedel 6.5 milyon TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.


1 - Encümen Kayıt No               :  1210

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Kâğıthane

c) Mahallesi                               :  Merkez

d) Pafta No                                :  ---

e) Ada No                                  :  7027

f) Parsel No                               :  4

g) Yüzölçümü                            :  1.505,80 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  92219/240000

ı) Hâlihazır                                 :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı       :  Yok

k) İmar Durumu                        :  Eğitim Bilişim Teknoloji Alanı

l) Cinsi                                       :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli               :  6.596.040.- TL

4 - Geçici Teminatı                    :  197.881,20 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  10 Mayıs 2017 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                           :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Mesken Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilr. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                   :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (10 Mayıs 2017) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.