Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İBB Üsküdar'daki arsayı 385.6 milyon TL'ye satıyor!

İBB, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde yer alan 29 bin 664,86 metrekare büyüklüğündeki arsayı satıyor. İhale 5 Aralık'ta yapılacak...


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde yer alan 29 bin 664,86 metrekare büyüklüğündeki arsayı satıyor. 


Kısmen ticaret+konut alanı, kısmen özel ortaokul alanı, kısmen sağlık tesis alanı, kısmen meydan alanı, kısmen park alanı, kısmen de imar yolu alanında kalan arsanın toplam muhammen bedeli 385 milyon 643 bin 180 TL olarak belirlendi. 


Geçici teminat bedeli 11 milyon 569 bin 295,40 TL olarak belirlenen arsa için 600 TL ödeyerek şartname alınabilecek. İhale 5 Aralık'ta saat 13:00'da gerçekleşecek. İhale, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane'de yapılacak.


İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:


a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)


b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.


c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.


d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.


e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.


f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,


g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname


h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)


İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.


Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.


Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.