Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İçmimarlar Odası

İçmimarlar’ın meslek örgütü. Dernek olarak kurulan 1976’da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) katılarak oda oldu. İçmimarlar Odası, dünyada oda statüsüne geçen ilk içmimarlık meslek kuruluşlarından biri.İçmimarlar Odasıİçmimarlar Odası’nın tarihçesi nedir? 


TMMOB İçmimarlar Odası, dernek olarak faaliyetlerine başlamış, 1976 yılında oda statüsüne geçmiş olup, dünyada oda statüsüne geçen ilk içmimarlık meslek kuruluşlarından biridir. 2011 Yılı itibari tam yetkili üye sıfatı ile katıldığı mesleğin küresel ve en büyük örgütü olan IFI (International Federation of Interior Architects / Designers) Uluslararası İçmimarlar / İçmekan Tasarımcıları Federasyonu’nda 2011-2013 dönemi yönetim kurulunda ülkemiz içmimarlarını temsil etmektedir.Türkiye’de iç mimarlık eğitimi ne zaman başladı?


Ülkemizde içmimarlık eğitimi, 1925 yılından bu yana devam etmekte olup; ilk olarak, İstanbul'da Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali'si (İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)’nde başlamıştır.


İçmimarlık hakkında detaylı bilgiler için tıklayın!


Bugün ülkemizde 45 KKTC’de 5 olmak üzere toplam 50 üniversitede içmimarlık eğitimi verilmekte ve her yıl İçmimar, İçmimar ve Çevre Tasarımcısı olarak yetiştirilmek üzere, 3000 civarında kontenjan açılmaktadır. Türkiye'de son zamanlarda yaşanan deprem felaketleri, yapıya verilmesi gereken önemi bir kez daha ortaya koymuştur. Son yıllarda, kültürel, ekonomik, teknolojik gelişmelerin getirdiği dinamiklerin de etkisiyle yaşanan her türlü mekânın, fonksiyonel, estetik ve doğru maliyetlerle yapılmasının gerekliliği anlaşılmıştır. Tasarıma verilen önem; mobilyadan aydınlatmaya, aksesuardan modaya kadar olan etkisi, ihtisaslaşmış içmimarlara ve tasarımcılara olan gereksinimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arttırmıştır.


İçmimarlık faaliyeti, bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmayıp kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görevdir. İlgili yasalar, bu anlamı ile meslek mensuplarının denetimi görevini odalara vermiş ve odalar tarafından gerekli denetimin yapılabilmesi içinde üyeliği zorunlu kılmıştır.İçmimarlar Odası’nın kuruluş amacı nedir?


TMMOB İçmimarlar Odası, İçmimarlık mesleğinin geliştirilmesini sağlayarak, üyelerinin mesleki hak ve onurlarının korunması, mesleki kural ve yöntemlere uyulmasının sağlanması ile mesleki disiplinin oluşturulması konularında hizmet vermektedir. İçmimarlar Odası, üyelerinin her türlü proje ve raporlarının tescilinin ve onayının yapılması, üyelerinin akademik ve profesyonel yaşamlarının sicilinin tutularak arşiv oluşturulması konularında çalışmaları yapmaktadır. İçmimarlar Odası meslek, meslektaş ve kamu üçgeninde denge merkezidir.


Mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları, mesleki uğraşı konularını, uygulama alanlarını tanımlamak ve mesleki denetim ile mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak ve eser sahipliği kapsamında, eser sahibinin mali ve esere dair haklarını korumak,


Üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerini AB uyum sürecinde akreditasyon çalışmaları ve girişimlerinde bulunmak, ülke sorunları ve ortak mesleki çalışmaların sürdürülmesinde diğer Mühendis ve Mimar Odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. İçmimarlık mesleğini ve içmimarları ülke içinde ve dışında temsil etmek, içmimarlık alanındaki yeniliklerin tanıtılması ve ülkeye yayılmasına olanak sağlamak amacıyla dış ülkelerdeki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak ve gerektiğinde işbirliği yapmak. İçmimarlık mesleğinde gelenekselleşmiş, ulusal ve uluslararası anlam içeren etkinlikler ve günlerin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak,


İçmimarlık hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak mevzuatı, normları, şartnameleri, gerektiğinde bunlar üzerinde revizyonlara gitmek ya da geliştirmek,

 

İçmimarlık alanında her türlü bilimsel ve teknik etkinliklerde bulunarak, bunları üyelerinin ve ülkenin yararına sunmak, İçmimarlık öğretim ve eğitiminin ülke gereksinimine göre gelişmesini sağlamak ve organize etmek,

 

Üyelerini teknik, kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla merkezde, şubelerde ya da temsilciliklerde lokal, kütüphane, konukevi, yemekhane vb. gibi yerler açmak ve işletmek. Bilimsel ve teknik etkinliği attırmak, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel sorunları için araştırma grupları oluşturmak, geziler düzenlemek, kongre, seminer, sempozyum, panel vb. gibi toplantılar yapmak, içmimarlık eğitimini geliştirmek için yarışmalar düzenlemek, burs vermek vb. gibi etkinliklerde bulunmaktır.

 

İçmimarlığın medya, web yayını ve basılı materyaller (dergi, bülten vs.) aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak da İçmimarlar Odası’nın belli başlı amaçlarındandır.İçmimarlar Odası’na nasıl üye olunur?


ASİL ÜYELİK: Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan içmimarların, mesleki faaliyette bulunabilmeleri veya meslekleriyle ilgili bir işte çalışabilmeleri veyahut meslek alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunabilmeleri için mezuniyetlerini izleyen bir ay içinde Odaya üye olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur. Üye kaydında lisans diploması esastır. Odaya asil üye olabilmek için; Türkiye’deki üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan bölümlerden içmimar ya da içmimar ve çevre tasarımcısı lisans unvanı ile mezun olmak veya yabancı ülkelerdeki üniversitelerden alınmış diplomaların yukarıda belirtilen unvanlara denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir

 

Üyelik İçin Gerekli Evraklar,


DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİNİN FOTOKOPİSİ. ASLI İLE MÜRACAAT ZORUNLUDUR


NÜFUS CÜZDANI SURETİ ( ASLI İLE MÜRACAAT ZORUNLUDUR )


ADRES BEYANI


ÜYE BİLGİ FORMU VE DİLEKÇE


4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF


KİMLİK KARTI ÜCRETİ ( 15,00 TL )


2013 YILI AİDATI ( 132,00 TL )

 

1 - Yurt Dışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin Bu Belgelerin Yanı Sıra, Yükseköğretim Kurulundan Aldıkları Denklik Belgeleri veya Onaylı Suretini de getirmeleri gerekmektedir.


2 - Posta yolu ile gönderilecek olan evrakların Noter Onaylı olması gerekmektedir.


Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.


Banka Hesap Bilgileri:

Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi

IBAN NO:TR89 0001 0009 1957 2091 5650 01


ONUR ÜYELİĞİ: Odanın amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, meslek onurunu koruyarak, yurt içinde ya da yurt dışında en az kırk yıl içmimarlığa emek vermiş kişilerle ülkemizde veya yurt dışında içmimarlık alanında olağanüstü hizmetlerde bulunmuş kişiler Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla onur üyesi olarak kayıt edilebilirler. Onur üyelerinin Genel Kurul’da oy hakları yoktur.

 

FAHRİ ÜYELİK: Oda üyesi olmadığı hâlde, Odanın veya mesleğin yararına yapılan her türlü aktivite ve çalışmada, Odaya ve aktivitelere gönüllü destek veren kişi veya kuruluşlara, verdikleri hizmet ve destek karşılığı fahri üyelik verilebilir. Bu kişiler, Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla fahri üye olarak kayıt edilebilirler. Fahri üyeler asil üyelerin haklarını kullanamazlar ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.


ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ: Üniversitelerin ilgili bölümlerinde içmimarlık eğitimini sürdüren öğrencilerin Odaya başvurmaları hâlinde Öğrenci Üye olarak kaydı yapılır. Öğrenci üyelerin aidat zorunluluğu yoktur. Öğrenci üyeliğine ilişkin ilkeler ve kurallar Birlik tarafından belirlenir.İçmimarlar Odası yayınları hangileridir? 


Odanın resmi yayını içmimari, tasarım ve yaşam kültürü dergisi "içmimar" iki ayda bir yayınlanır ve İçmimarlar Odası Üyelerine ücretsiz olarak gönderilir.


Adresine dergi ulaşmayan üyelerin senem.kilic@icmimarlarodasi.org.tr adresine e-posta ile iletişim bilgilerinizi güncellemesi gerekmektedir.


İçmimar dergisinin internet yayını versiyonuna ulaşmak için tıklayın!


İçmimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu kimlerden oluşmaktadır?

 

                          Asil Üye               Yedek Üye

Başkan    Levent Tümer Ayşegül Çağla Civelek

2. Başkan Nilgün Çarkacı Mine Şenol

Sekreter Abdullah Alkan Buket Kocaili

Sayman Murat Özdamar Egemen Kaya

Üye Ata Can Kale Rabia Köse Doğan

Üye Ali Akbudak Korkut Haşemoğlu

Üye Umut Şumnu Ferhat Eröz


Onur Kurulu 

  Asil Üye Yedek Üye

Üye Sacit Atis Hasan Tahsin Çelebi

Üye Yaşar Yigeno Ali Rıza Subaşı

Üye Tevfik Üner Zekai Selen

Üye İpek Toplu Nurten Ünansal

Üye Ümit Dervişoğlu Eser TezerenDenetleme Kurulu

  Asil Üye                            Yedek Üye

Üye S. Kaan Çağırman B. Burak Kaptan

Üye Durul Onaran Ö.Osman Demirbaş

Üye Erman Çağırman Osman Çelik

Üye Barış Başer Işıl Ertaş

Üye Özgür Erdoğan Asena Güllü

 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri

 

Asil Üye            : Feyyaz ATAÇ


Yedek Üyeler   : Abdullah ALKAN                           Ferhat ERÖZİçmimarlar Odası Şube Yönetim Kurulları kimlerden oluşuyor?


İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

  Asil Üye Yedek Üye

Başkan Yusuf Taner Gültekin Cüneyt Işıngör

2. Başkan Mine Özoğuz Arbay Evre Tınastepe

Sekreter Hatice Yıldız Sare Ağalar

Sayman Vedat Doker Harun Şahin

Üye Sema İşbilir Hülya Ateş Çelikel

Üye Sevil Vergili Fahri Bekar

Üye Ferda Babacan -


İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

                     Asil Üye Yedek Üye

Başkan        Dilara Gür Narinç Yelda Erantgil

2. Başkan Zeynep Edes Serkan Ergun

Sekreter Burcu Yazgan Duygu Kanbul

Sayman Fatih Zor Filiz Ultav Karavaş

Üye İ. Oğulcan Şaşmaz Güntekin Noyan

Üye Ceren Polat Nazlı Gönen

Üye Aslı Mumcuoğlu Şinasi UluerTrabzon Şubesi Yönetim Kurulu

 

                              Asil Üye Yedek Üye

Başkan                   Yasin Sayitoğlu Olgun Şafak

2. Başkan Mehmet K. Yeşilaras Emre Engin

Sekreter Muhittin İnce Asiye Sırtkaya

Sayman   Hülya Aydın Aylin Aras

Üye Hamit Müderrisoğlu Murat Karabekir

Üye Zübeyir Efendioğlu Gökhan Demeli

Üye Deniz Bahçekapılı Kübra Pulatlı


Antalya Şubesi Yönetim Kurulu

  Asil Üye Yedek Üye

Başkan G. Hakan Külahçı Nazan Eşmeli

2. Başkan M. Rahmi Hocaoğlu Kafi Çavuşoğlu

Sekreter Kağan Taylan Burak Eldek

Sayman Pınar Aydındoğan Buket Şanlılar Özcan

Üye Serkan Eşmeli A. Levent Zafer

Üye Burcu Pehlivanoğlu Betül Şengör

Üye İlker Biner -


Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

  Asil Üye Yedek Üye

Başkan Emrah Kaymak İbrahim Tamer

2. Başkan Süleyman Çırak Cemal Baloğlu

Sekreter Murat Keten Mustafa Yalım Yorulmaz

Sayman Çağlayan Coşkun Ezgican Şengündüz

Üye Özgür Erdoğan Naci Yalçın

Üye Togay Cömert Ertuğrul Çağrı Korkmaz

Üye Berk Buyruk -İçmimarlar Odası şubelerinin iletişim bilgileri nelerdir?


1 - TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi

Şube Yönetim Kurulu Başkanı: Yusuf Taner GÜLTEKİN

Adres : Büyükdere Cad. No: 66 Saadet Apt. D:1 K:1 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul

Telefon : 0 212 275 30 72

Faks : 0 212 275 30 73

E- Posta : istanbul@icmimarlarodasi.org.tr 

 

2 – TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi

Şube Yönetim Kurulu Başkanı: Dilara GÜR NARİNÇ

Adres : 1440 Sk. Akhan Apt. No: 6 K:1 D: 3 Alsancak – İZMİR

Telefon : 0 232 465 04 04

Faks : 0 232 465 28 09

E – Posta : izmir@icmimarlarodasi.org.tr

 

3 – TMMOB İçmimarlar Odası Trabzon Şubesi

Şube Yönetim Kurulu Başkanı: Yasin Niyazi SAYİTOĞLU

Adres : Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Bul. No: 167 K: 4 TRABZON

Telefon : 0 462 326 61 68

Faks : 0 462 326 61 68

E – Posta : trabzon@icmimarlarodasi.org.tr

 

4 – TMMOB İçmimarlar Odası Antalya Şubesi

Şube Yönetim Kurulu Başkanı: G. Hakan KÜLAHÇI

Adres : Bülent Ecevit Bulvarı Şef Ap. No: 236 / 5 Lara - ANTALYA

Telefon : 0 242 324 41 44

Faks : 0 242 324 31 41

E – Posta : antalya@icmimarlarodasi.org.tr

 

5 – TMMOB İçmimarlar Odası Ankara Şubesi

Şube Yönetim Kurulu Başkanı: Emrah KAYMAK

Adres : Turan Güneş Bulvarı 701. Sokak 18 / 3 Yıldız – Çankaya / ANAKARA

Telefon : 0 312 441 05 96 - 97

Faks : 0 312 441 05 98

E – Posta : ankara@icmimarlarodasi.org.tr

 


İçmimarlar Odası il ve ilçe temsilcileri kimlerdir?


1 – Bursa İl Temsilcisi – Ercüment ÖZÇELİK

2 – Kocaeli İl Temsilcisi – Özgür ALGAN

3 – Mardin İl Temsilcisi – Bilal İLERİ

4 – Eskişehir İl Temsilcisi – Esen ÜNVERDİ

5 – Konya İl Temsilcisi – Rabia KÖSE DOĞAN

6 – Bodrum İlçe Temsilcisi – Turhan TEKTÜRKİçmimarlar Odası Genel Merkezi’nin iletişim bilgileri nelerdir?


TMMOB İçmimarlar Odası

Adres: Turan Güneş Bulvarı 701.Sok. No:18/3 06550 Ankara

Telefon: (0312) 441 0596

Faks: (0312) 441 0598

E-posta: bilgi@icmimarlarodasi.org.tr

Web: http://www.icmimarlarodasi.org.tr/