Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İcra başvuru harcı 2016!

Alacaklar, borçludan alacağını tahsil edememeleri halinde icra müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Borcun tahsili için alacaklı icra mahkemesine müracaat edebiliyor. Peki, icra başvuru harcı 2016 ne kadar?


İcra başvuru harcı 2016!


Alacaklar, borçludan alacağını tahsil edememeleri halinde icra müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Borcun tahsili için alacaklı icra mahkemesine müracaat edebiliyor.


İcra mahkemesine başvuru bir dilekçe ile yapılıyor. Dilekçe kapsamında borçlu kimseye ve borca ilişkin bilgilere yer veriliyor. Aynı zamanda icra için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor.


İcra harçları 2016  

1.İcraya başvurma harcı     29,20

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 29,20

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:  


a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)


b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)


c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan   (Yüzde 11,38)


d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan     (Yüzde 4,55)


e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)


f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:  

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde     (Yüzde 2,27)

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)


g)Menkul tesliminde;  

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)

bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)


h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.


İcra başvuru dilekçesi 


………… İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ'NE


İCRA DOSYA NO : ………… İcra Müdürlüğü ……./…


ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI) : .

VEKİLİ : Av.


KARŞI TARAF : Hasımsız


DAVA KONUSU : Şikayet konusu haciz işleminin yapılmasına emir verilmesi talebidir.


OLAYLAR :

1. Müvekkilim …………. kendisine ………………………... (…………..) TL borçlu olan ………'nin vadesi gelmesine rağmen borcunu ödememesinden dolayı hakkında icra takibi başlatmış ve ………….…İcra Müdürlüğünün ……./… esas sayılı takip dosyasından ödeme emri gönderilmiştir.


2. Borçlu mal beyanında bulunmuş ve bu beyana dayanarak borçluya ait mallar üzerine haciz konulması için müvekkilim talepte bulunmuştur. …………. İcra Müdürü aradan ……ay gibi uzunca bir süre geçmesine rağmen, borçlunun malları üzerine haciz koymaktan kaçınmakta, görevini yerine getirmemektedir. Bu durum müvekkilimin alacağına kavuşmasını geciktirmekte, ekonomik olarak zor durumda kalmasına yol açmaktadır. 


3. İcra müdürünün sebepsiz yere borçlunun malları üzerine haciz konulması işlemini sürüncemede bırakmasından dolayı iş bu şikayet davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 16 vd. ve ilgili maddeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.


SUBUT DELİLLER : ………….… İcra Müdürlüğünün …………/… esas sayılı takip dosyası, haciz talebi, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.


SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı davamızın kabulü ile, İcra müdürünün sürüncemede bırakmış olduğu haciz işlemini yerine getirmesine emir verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 


……/……/……

Borçlu Vekili

Av. ..

1.) Onanmış vekaletname örneği

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com