Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İcra harçları 2016!

İcra işlemlerinde başvuru sahibinin belli harçları ödemesi gerekiyor. Peki, icra harçları 2016 ne kadar?


Borçlunun alacaklıya olan borcunu ödememesi durumunda alacaklı bazı haklara sahip oluyor. Borcun tahsili için alacaklı icra mahkemesine müracaat edebiliyor.


İcra işlemlerinde başvuru sahibinin belli harçları ödemesi gerekiyor. Ödenecek bu harçlar her sene yeniden belirleniyor.


2016 tarifeye göre, geçtiğimiz yıl 27,70 TL olan icraya başvurma harcı 29,20 TL oldu. 2016 yılı icra ve iflas harçları tarifesi aşağıda yer alıyor. 


İcra harçları 2016 

1.İcraya başvurma harcı  29,20

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 29,20


3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:  


a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)


b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)


c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan   (Yüzde 11,38)


d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan     (Yüzde 4,55)


e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)


f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:  

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde     (Yüzde 2,27)

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)


g)Menkul tesliminde;  

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)


bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)


h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.