Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İhale

Eğer, inşaat sektöründeyseniz, ihale takip etmek de işinizin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Özellikle iş tanımında "inşaat ve taahhüt" yazan şirketler, ihaleleri kovalarlar. Peki ihaleler nasıl yapılır? İşte size bilgisi:İhale nedir? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü, ‘İhale’ kelimesinin karşılığını “ticaret İş, mal vb.ni birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene verme, eksiltme veya artırma” olarak verir.


4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale; “Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri”dir.Kamu ihaleleri nasıl düzenlenir?Devlet tarafından düzenlenen hizmet, mal alım, yapım ve danışmanlık ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre düzenlenir.TOKİ ve KİPTAŞ ihaleleri Kamu İhale Kanunu’na tabi midir?T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ihalelerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak düzenler. 


KİPTAŞ ise Belediye İktisadi Teşekkül'ü (BİT) olduğu için  mal alımı, hizmet ve yapım ihalelerini Kamu İhale Kanunu dahilinde; kat karşılığı konut yapım ve gelir paylaşımı usulleri konusunda Kamu İhale Kanunu'a tabi değidir. Kamu ihaleleri nerede yayımlanır?Kamu ihaleleri, Kamu İhale Kurumu’nun Elektronik Kamu Alım Platformu’nun (EKAP) sitesinde yayımlanır. Adresi şöyledir: https://ekap.kik.gov.tr/İhale başvuruları nereye yapılır?İhalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayet şeklinde karşımıza çıkıyor. İhale başvurularının yapılacağı yerler de bu ihale başvuru yollarına göre değişkenlik gösteriyor.


Asıl sorumuz olan "İhale başvuruları nereye yapılır?" ın yanıtı 3 Ocak 2009 Cumartesi günü 27099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alıyor. Söz konusu hükümler 9. maddede bulunuyor.


Başvuruların yapılacağı yerler


MADDE 9 – 


(1) Şikayet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma, elden veya posta yoluyla yapılır.

             

(2) Dilekçeye eklenen bütün belgeler; belgelerin adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb. olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile birlikte sunulur.

             

(3) İdare tarafından dizi pusulası ekindeki bilgi ve belgelerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığı kontrol edilerek, belirtilen şekilde olması halinde dizi pusulalarına; “ekler dizi pusulasında belirtilen şekildedir” şerhi düşülerek teslim alan idare görevlisi tarafından imzalanır ve bir nüshası başvuru sahibine geri verilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda dizi pusulasına eklerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığına ilişkin şerh düşülür.

             

(4) Başvuru dilekçelerinin derhal kaydı yapılarak, kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır ve elden yapılan başvurularda ilgilisine kayıt tarih ve sayısını gösteren onaylı bir alındı belgesi verilir.

              

(5) Başvuruların idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.

             

(6) Doğrudan Kuruma yapılan ve 15 inci madde uyarınca idareye gönderilen şikayet başvurularında dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarih, idareye başvuru tarihi olarak kabul edilir.

             

(7) Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.EKAP’ta yayımlanan kamu ihalelerinin istatistik bilgileri nelerdir? 01.09.2010'dan İtibaren


E-imza/M-imza Dok.İnd. 939.939 / 5.070


İhale İlan Sayısı 299.619


Yasaklı Teyidi 1.997.671


Bildirilen Sözleşme 691.557


Ziyaretçi Sayısı 52.362.031Kamu İhale Kanunu nedir? Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemeyi amaçlayan kanundur. Kanunun kapsamı nedir? Madde 2- Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:


a) (Değişik: 1/6/2007-5680/1 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.


b) (Değişik: 30/7/2003-4964/1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.


c) (Değişik: 30/7/2003-4964/1 md.) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.


d) (Değişik: 12/6/2002-4761/10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.


e) (Değişik: 13/2/2011-6111/176 md.) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.

(Değişik ikinci fıkra: 13/2/2011-6111/176 md.) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler ((e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.Kanun'a göre ihaledeki tanımlar nelerdir? Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasında;


Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,


Hizmet : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,  


Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, 


Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,


Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,


Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,


Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,


Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,


Ortak girişim : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,


İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,


İstekli olabilecek : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,


Yerli istekli : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,


Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,


İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,


İhale yetkilisi : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,


Başvuru belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından  yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,


İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,


Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,


Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin  belirtildiği projeyi,


Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,


İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,


Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,


Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,


Belli istekliler arasında ihale usulü : Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,


Pazarlık usulü : Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,


Doğrudan temin : Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, 


Sözleşme : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı  anlaşmayı,


Kurum : Kamu İhale Kurumunu,


Kurul : Kamu İhale Kurulunu,


Ön ilan : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruyu,


Elektronik Kamu Alımları Platformu : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı,


Dinamik alım sistemi : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini,


Elektronik eksiltme : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri,


Çerçeve anlaşma : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,


İfade eder.Kamu İhale Kanunu’nun tamamını indirmek için tıklayın!4734 Sayılı Kanun kapsamında ihaleler nasıl düzenlenir?İhale

İhaleye katılma yasağı nedir, yasaklılar listesi nasıl oluşturulur?4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumu haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmakla görevlidir. Bu görev kapsamında bir yasaklılar listesi oluşturulmuştur.


Yasaklılar listesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer mevzuata göre verilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan yasaklama kararları çerçevesinde haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen gerçek yada tüzel kişiler yer almaktadır.

Yasaklılar listesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda yer alan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır ve Resmi Gazete'den takip edilerek güncellenmektedir.


Listede yanlışlık veya eksiklik tespit edildiği hallerde durum Kuruma yazılı olarak ya da e-mail göndermek suretiyle bildirilebilir


Yasaklamanın kapsamına ilişkin sütunda yer alan "Tüm" ifadesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki tüm idarelerin ihalelerinden geçici olarak yasaklanmayı, "Kurum" ifadesi, yasaklama kararını veren kurumun ihalelerinden geçici olarak yasaklanmayı, "Bakanlık" ifadesi, yasaklama kararını veren Bakanlığın ihalelerinden geçici olarak yasaklanmayı ifade etmektedir.


4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerince verilen yasaklama kararları kanunlar kapsamındaki tüm idarelerin ihalelerine katılmaktan yasaklanmayı ifade etmektedir.


4734 sayılı Kanunun "İsteklilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; " Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz.


Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir" hükmü yer almaktadır. Bu hükme dayalı olarak Cumhuriyet Savcılıklarınca haklarında kamu davası açılanlara ilişkin gönderilen bilgiler, Kurumumuza ulaştığı gün haklarında kamu davası açılanlar listesine işlenmekte ve teyit işlemleri bu çerçevede gerçekleştirilmektedir. Haklarında kamu davası açılanların listesi Kurumun web sayfasında bulunmamaktadır.Kamu İhale Kurumu’nun iletişim bilgileri nelerdir?Merkez Bina


Adres: Kamu İhale Kurumu Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat / ANKARA


Telefon: 0 312 218 45 00 (pbx)


Elektronik İhale Araştırma ve Geliştirme Merkezi


Adres: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Kamu İhale Kurumu binası 1596. cadde, No:8 06800 Beytepe/

Çankaya / ANKARA


Telefon: 0 312 233 60 00 (pbx)


Ekap Etkileşim Merkezi: 444 0 545 - 444 0 KİK


Web Adresi: www.ihale.gov.tr


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016