Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İller Bankası

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1933 yılında Belediyeler Bankası adı ile kuruldu. Banka daha sonra 1944 yılında İller Bankası olarak ismini değiştirdi. İmar ve kentlerin inşası amacına hizmet eden banka, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlıdır.İller Bankası nasıl kuruldu?


Kurtuluş Savaşı sonrası kalkınma, imar ve kentlerin inşası konusunda Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği sonucunda hayata geçirildi. İller Bankası; belediyelerin imar faaliyetlerini finanse etmek amacı kuruldu. 11 Haziran 1933 yılında 2301 sayılı kanun hükmünde Belediyeler Bankası adı ile hizmet vermeye başladı. Bankanın kuruluş kanunu belediyelere yönelik faaliyetlerde bulunması, hızlı nüfus artışı ve şehirleşmeye paralel olarak artan kredi ihtiyacını karşılayamaması, mali desteğe muhtaç İl Özel İdareleri ile köylerin bu yardım dışında bırakılması bankanın değişik bir bünyeye sahip olduğu göstermektedir. 


1944 yılında TBMM’ye sunulan bir kanun tasarısı hazırlandı. Bu tasarı Bütçe Komisyonu ile görüşülürken Bankanın adı İller Bankası olarak değiştirildi. İller Bankası, 1945’te Resmi Gazete’de yayınlanan 4759 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile resmen kurulmuş oldu.


TBMM tarafından 2011 yılında kabul edilen Resmi Gazete’nin 08.02.2011 tarihli nüshasında yayınlanan 6107 sayılı kanunla İller Bankası Aş. adını aldı. Bu şekilde İller Bankası, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özel bütçeli Anonim Şirket statüsünde yatırım ve kalkınma bankası oldu.


İller Bankası’nın kısaltılmış unvanı İLBANK olup, banka Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak hizmet vermektedir.


İller Bankası yönetiminde hangi isimler yer almaktadır?


Başkan – Av. Serdar Çalkan

Başkan Vekili – Ahmet Arslanoğlu

Üye – Muhammet Necip Büyükaslan

Üye – Uğur Serencam

Üye – Dr. Bayram Keskin

Üye – Veysel Ekmen

Genel Müdür – Tuncay Karaman

Genel Müdür Yardımcıları – Ömer Faruk İmamoğlu, Memduh Dizdar, Yusuf Büyük


İller Bankası’nın kuruluş amacı nedir?


-Finansman ihtiyacını karşılamak.

-Mahalli müşterek hizmetlere ilişkin projeler geliştirmek.

-Danışmanlık ve denetim hizmeti vermek.

-Merkezi hükümetin mahalli idarelere her türlü kaynak transferlerine aracılık etmek

-Her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmek.


İller Bankasının ortaklığı nasıldır, sermayesi kaç TL’dir?


İller Bankası’nın ortakları belediyeler ve özel il idareleridir. Banka sermayesi 9 milyar TL olup, Bakanlar Kurulu kararı ile 5 kat artırılabilir.


İller Bankası iştirakleri nelerdir?


1.Niğbaş Niğde Beton Sanayi

2.Emlak Konut GYO


İller Bankası’nın görev ve yetkileri nelerdir?


Kuruluş Kanunun 7. maddesiyle İller Bankası’nın görev ve yetkileri şöyledir:

1.Birinci maddede belirtilen yerel yönetim ve kurumların yapacakları yerel kamu hizmetleri ile ilgili tesisler, yapılar ve diğer işlerin yapılmalarını kolaylaştırmak; şehir, kasaba ve köylerin kuruluş ve imarı yolundaki plan ve programların gerçekleştirilmesini desteklemek amacıyla bunlara, kendi yönetmeliğindeki esas ve şartlarla kredi sağlamak,

2.Yerel yönetim ve kurumların istemleri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların meydana getirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu olarak yapılmasında fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek, yerel yönetim ve kurumların istemleri aranmaksızın bunları Banka yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirilecek olanları Banka tarafından yapmak veya yaptırmak,

3.Bankadan alınan kredilerle yapılan işler ile finansmanları kendilerince sağlanan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı işlerde talebe ve Bankanın imkânlarına göre teknik kontrol ve denetlemesini yapmak,

4.Söz konusu idare ve kurumların sigorta ettirmek isteyecekleri menkul ve gayrimenkul malları sigorta etmek. 

İller Bankası’nın yapacağı bankacılık faaliyetleri ise, İller Bankası Kuruluş Kanununun 7. maddesinin (f) fıkrası gereğince, kendi Yönetmeliğindeki işler olarak belirlenmiş olup Bankanın bankacılık ve kredi işlemleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;


İller Bankasında bankacılık hizmetleri Kuruluş Kanununa, Bankalar Kanununa, İller Bankası Bankacılık İşlemleri Yönetmeliğine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre mevduat bankacılığı dışında diğer tüm bankacılık işlemleri yürütülmektedir.


Buna göre; ortak idarelerin yurtiçinden ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yurtdışından temin edeceği her türlü kredilere aracılık etmek ve yurtiçinden temin edecekleri kredilere garantör olmak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli izinleri almak, belirlenen sınırlamalara uymak ve Bankanın itibari sermayesi ile sınırlı kalmak kaydıyla, para ve sermaye piyasalarında menkul kıymet ihracı dâhil, mevduat kabulü hariç olmak üzere, her türlü bankacılık ve sigortacılık işlemini kendi adına yapmak, ortak idarelerin her türlü bankacılık ve sigortacılık, menkul kıymet ihracı, alım satımıile dış ticaret işlemlerine aracılık hizmetlerini yürütmektedir.


Bankanın Kuruluş Kanununun dördüncü bölümünde bilânço ve net kazancın dağıtılması düzenlenmiş olup, net kazançtan geriye kalan %55’lik miktar, köy gelirlerini artırarak bunların kalkınmalarına yardım etmek için köylere dağıtılmaktadır.


Banka Kanununun beşinci bölümünde ise Bankanın hak ve imtiyazları belirlenmiştir. Buna göre Banka faaliyetleri, Arttırma, Eksiltme ve İhale kanununa, Genel Muhasebe Kanununa ve Sayıştay denetimine bağlı değildir. Tahvil çıkarabilir ve bono ihraç edebilir. Bankanın kazanç vergisi anonim şirketlere ilişkin oran üzerinden verilir.  Bankanın görevleri için kullandığı gayrimenkuller her türlü vergi ve resimlerden muaftır.


İller Bankası’nın yeni çalışma alanları nerelerdir?


1.Kentsel Dönüşüm Projeleri

2.Çevre Koruma Hizmetleri

3.e-dönüşüm Projesi

4.Belediyeler Veri Analizi


İller Bankası’nın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?


Güçlü yönler;

1.Köklü bir kurum kimliğinin olması.

2.Bankanın geniş bir bilgi ve deneyim ile arşive sahip olması.

3.Hizmetlerin yerine getirilmesinde örgütlenmenin Türkiye’nin coğrafi durumunun baz alınarak yapılmış olması.

4.Belediyelerin istihdam edemediği teknik personele sahip olması.

5.Genel bütçeden yerel yönetimlere ayrılan payların dağıtımı ve kontrolünün Banka aracılığıyla yapılması.

6.Bankada otomasyona geçilmesi ile karar destek sürecinin daha sağlıklı, hızlı ve güvenilir hale gelmesi.

7.Farklı meslek gruplarından bilgi ve becerisi yüksek teknik personelin istihdam edilmesi.

8.Hizmet sunumunda kullanılacak kuruma ait teknik standartların ve yayınların bulunması.

9.Kurumun görevlerini yerine getirirken farklı finans kaynaklarını kullanabilmesi.


Zayıf yönleri;

1.Özel uzmanlık gerektiren ve yeni gelişen teknolojiye hızlı uyum  sağlayamaması.

2.Ar-Ge çalışmalarının olmaması.

3.Belediyelere kapasite geliştirme yönünde yeterli eğitim, teknik destek ve danışmanlık hizmetinin verilmemesi.

4.Banka Kanununda izin verilmesine rağmen Bankacılık fonksiyonunun yeterince yapılamaması.

5.Yerel yönetimlerin Banka sistemine katılımlarının yeterince sağlanamaması.

6.Yerel yönetimlerin İller Bankasının hizmet kalitesinden yeterince memnun olmaması.

7.Bankacılık ve finansman işlemlerinin yürütülebilmesi için yeterli sayıda uzman personelin bulunmaması.

8.Personel ücretlerinin yetersiz olması.

9.Ödüllendirici bir iç denetim mekanizmasının olmaması.


İller Bankası iletişim bilgileri nedir?


İstanbul Bölge Müdürlüğü 0 216 370 15 84

Bursa Bölge Müdürlüğü 0 224 220 10 00

İzmir Bölge Müdürlüğü 0 232 255 41 15

Eskişehir Bölge Müdürlüğü 0 222 226 10 40

Antalya Bölge Müdürlüğü 0 242 227 05 12

Konya Bölge Müdürlüğü 0 332 238 82 00

Ankara Bölge Müdürlüğü 0 312 387 52 11

Adana Bölge Müdürlüğü 0 322 235 06 91

Kayseri Bölge Müdürlüğü 0 352 222 89 24

Gaziantep Bölge Müdürlüğü 0 342 321 78 50

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 0 412 228 97 50

Elazığ Bölge Müdürlüğü 0 424 218 88 71

Van Bölge Müdürlüğü 0 432 216 80 93

Erzurum Bölge Müdürlüğü 0 442 235 50 72

Sivas Bölge Müdürlüğü 0346 227 41 48

Samsun Bölge Müdürlüğü 0 362 311 65 00

Trabzon Bölge Müdürlüğü 0 462 334 40 60

Kastamonu Bölge Müdürlüğü 0 366 215 00 74

 Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura