Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar barışında Kadastro Müdürlüklerince yapılacak işlemler nelerdir?

İmar barışında Kadastro Müdürlüklerince yapılacak işlemler nelerdir? Müdürlüğe hangi belgeler götürülür?


İmar barışında Kadastro Müdürlüklerince yapılacak işlemler ve müdürlüğün talep ettiği belgeler şu şekilde sıralanıyor:


1- İstemde bulunanın kimlik belgesi,

2- İstemde bulunan temsilci ise temsil belgesi,

3- Yapı kayıt belgesi/belgeleri.

4- Zemin Tespit Tutanağı.

5- LİHKAB/SHKMMB tarafından imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanlann bulunduğunun tespiti halinde bu kısımların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden veya kuruntundan alman belge.

6- Tapu malikleri veya maliklerden en az birisi ile LİHKAB/SHKMMB arasında düzenlenmiş olan hizmet sözleşmesi/tip sözleşme ve fatura,

7- Sözleşmeye ilişkin tahakkuk eden damga vergisinin ödendiğine dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.


Başvuru sonrası öncelikle gerekli kontrollük ve teknik belge hizmet bedeli tahsili sonrasında işlem fen kaydına alınacaktır.


Kadastro müdürlüklerince yukarıdaki belgelerin varlığı tespit edildikten sonra başvuru konusu parselin zemin tespit tutanağındaki köşe koordinatlarının kadastro teknik evrakına uygunluğu, yapının tersimat kontrolü ve parsel içerisindeki konum kontrolü yapılarak Zemin Tespit Tutanağının Tescil Sayfası kısmına "Tescil sayfası 3194 sayılı Kammun Geçici 16. maddesi uyarınca isteğime uygun olarak düzenlenmiştir" ibaresi yazılarak kontrol ve onay ve imzalan tamamlandıktan sonra 2010/4 sayılı Genelge gereğince Zemin Tespit Tutanağı üst yazı İle fiziksel olarak, ekleri (3 ve 5 numaralı belgeler) taranarak 2017/3 Sayılı Genelgeye uygun şekilde sistem üzerinden güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilecektir.


Zemin tespit tutanağının incelenmesi sonucunda, zemin tespit tutanağının ilgi (b) Tebliğ ile bu Genelgede belirlenen hususlara aykırı düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda başvuruya ilişkin belgeler LİHKAB/SHKMMB ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Söz konusu aykırılıkların giderilmesi halinde işlemlere devam edilir.


İlgi (b) Tebliğ gereğince, zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikle hukuken sorumlu olduklarından kadastro müdürlüğünce sadece büro kontrolü yapılmakla yetinilecektir.


Parselde teknik hata tespit edilmesi halinde hatanın türü araştırılarak kadastro teknik mevzuatına göre düzeltilir. Mevzuat gereği ilgilisinin muvafakati ile düzeltilebilen hatalar işlem için düzenlenen zemin tespit tutanağının tescil sayfasında gerekli açıklama yapılmak sureti ile düzeltilir.


3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/N maddesine dayanılarak yayımlamış olan Yönetmelik kapsamına giren bir hatanın tespit edilmiş olması durumunda zemin tespit tutanağının Tescil Sayfasında gerekli açıklama yapılmak sureti ile başvuruca esas tescilin öncelikli olarak yapılmasını müteakip düzeltmeye yönelik taşınmazın beyanlar hanesine belirtme yapılması sağlanarak, düzeltme işlemi en kısa sürede tamamlanacaktır.


Tescil müteakip belgelerin kadastro müdürlüğüne gönderilmesi sonrasında değişiklik kadastro müdürlüğü tarafından paftasına ve fen klasörüne işlenir.