Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar barışında Tapu Müdürlüklerince yapılacak işlemler!

İmar mevzuatı aykırılığının tapuya tescil edilmesi halinde tapu kadastro müdürlüklerine müracaat ediliyor. Peki, imar barışında Tapu Müdürlüklerince yapılacak işlemler nelerdir?


İmar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alındığı imar barışında Yapı kayıt belgesi e-devlet üzerinden alınıyor. Ancak aykırılığın tapuya da tescil edilmesi ve kat mülkiyeti istenmesi halinde tapu kadastro müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekiyor.


Peki, bu aşamada imar barışında Tapu Müdürlüklerince yapılacak işlemler nelerdir? İşte imar barışında Tapu Müdürlüklerince yapılacak işlemler:


Zemin tespit tutanağı ve eklerinin kadastro müdürlüğünce kontrolü yapılarak tapu müdürlüğüne intikali sağlandıktan sonra tapu müdürlüğüne;


1- Kadastro Müdürlüğü tarafından gönderilen Yapı Kayıt Belgesi/Belgeleri. Zemin Tespit Tutanağı (Ek-1), LİHKAB'SHKMMB tarafından imar planlarında umumi hizmet alanlanna denk gelen alanların bulunduğunun tespit edilmesi halinde bu kısımların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden veya kurutnundan alman belge,


2- Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kal. daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarca imzalanan ve elektronik ortamda 200 dpi çözünürlükte siyah beyaz taranmış olarak (üzerinde mimarın kaşesi ve imzası bulunan .tîf formatında düzenlenmiş CD ) tapu müdürlüğüne ibraz edilen proje. (Kat mülkiyeti tesis edilmeyecek yapılar için istenmeyecektir.)


3-Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri taralından imzalanmış yönetim plânı.


4-2014/2 Sayılı Genelge kapsamında zorunlu deprem sigortası,


5-Yapı kayıt belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırıldığına ilişkin belge (Söz konusu ödemenin yapı kayıt belgesi tarihinden sonra yapılmış olmasına dikkat edilecektir).


6-492 Sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 1-13/a fıkrasında belirtilen harcın tahsil edildiğine ilişkin 59 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan belge.


ile müracaat edilmesi üzerine tapu müdürlüğünce işleme ilişkin döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilerek tapu sicilinde gerekli tescil işlemi gerçekleştirilir.


Ayrıca, sadece kal irtifakına geçilmiş yapılarda tescilin esas unsurlarında (bağımsız bölüm değişikliği, eklemesi, nitelik, arsa payı v.b.) değişiklik getirmeyen durumlarda tek malikin talebiyle İşlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmekle olup, kal irtifakına geçilip geçilmediğine bakılmaksızın yapılacak tescil işlemlerinde ise tüm maliklerin talebinin alınması gerekmektedir.


Mevzuatı gereğince işlemler öncesinde diğer kurum!ardan izin/muvalakat alınması gereken durumlarda gerekli yazışmalar yapılarak işlemlere yön verilecektir.


Tapu müdürlüğünce tescil sonrası zemin tespit tutanağı üst yazı ile kadastro müdürlüğüne gönderilecektir. Tescil sonrasmda değişiklik kadastro müdürlüğü tarafından paftasına ve fen klasörüne işlenecektir.


İlgi (a) Kanun kapsamda. Bakanlıkça ve ilgili belediyesince yapılacak satış işlemleri tapu müdürlüğünde resmi senet düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilir.


İşlem sonrasında taşınmazın beyanlar hanesine, yapılan işlemin ilgi (a) Kanun maddesi kapsamında gerçekleştiği yönünde belirtine yapılır.


Uygulamada mahalli birimler arasında ortaya çıkabilecek koordinasyon eksiklikleri Valiliklerce giderilecektir.