Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar planı

Kadastral harita üzerinde imar uygulaması yapılacak yerin tüm detaylarının gösterildiği plandır.


İmar planı

Dolapdere İmar Planı Örneğiİmar planı nedir, bölümleri nelerdir?


İmar Planı; imar uygulaması yapılacak yerin kadastral harita üzerinde detaylarının yer aldığı plana denir. Yapı adaları, yoğunluk ve düzenleri ayrıca yolları bu plan içerisinde yer alır. 


Mevzi İmar Planı; imar planı dışında kalıp, sosyal ve teknik alt yapı sorunlarını kendi bünyesinde sağlamış olan planlara denir.


Nazım İmar Planı; bölge ve çevre düzen planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine işlenen planlardır. Bu planlarda gelecek nüfus artışı, yapı yoğunluğu, ulaşım sistem ve problemleri gibi detaylı raporların açıklanmasıdır. 


Uygulama İmar Planı; nazım imar planlarına uygun hazırlanmış 1/1000 ölçekli haritalardır. Nazım İmar Planındaki gibi nüfus artışı, yapı yoğunluğu ve ulaşım sistemi, problemleri ile ilgili detayların yer aldığı raporlardır.


İmar Adası; imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır.


İmar Parseli; İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu. İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir.


İmar planı


İmar planı yapılırken uyulması gereken kurallar nelerdir?


1. Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.


2. Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir.


3. Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir.


4. Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır.


5.Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler.


İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık halinde ne gibi bir süreç yaşanır?


İmar planının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde belediyeler, bu plan dahilinde 5 yıllık imar programını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.


İmar Planlarına karşı dava açma süresi nedir?


2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "dava açma süresi" başlıklı 7.maddesinde dava açma süresinin, Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu belirtilmiştir. 60 gün,  ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. 60 gün içerisinde bir cevap verilmezse eğer isteğin reddedilmiş sayılır. 


3194 sayılı İmar Kanununa göre: "Planların Hazırlanması Ve Yürürlüğe Konulması" başlıklı 8.maddesinin (b) bendinde,  "imar planları; nazım imar planı ve uygulama imar planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde incelenerek kesin karara bağlar." 


Askıya çıkarılmayan imar planına nasıl itiraz edilir?


Askıya çıkarılmayan imar planları kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde olmadığından bu planlara karşı iptal davası açılması da mümkün değildir. İmar planlarının askıya çıkarmadan uygulamaya konulması halinde ise tek tek uygulama işlemlerine karı süresi içinde iptal davası açılması gerekir.


İmar planı değişikliğinde hangi kurallara uymak gerekir?


İmar Kanununun 21.maddesine göre şu kurallara uymak gerekir:


1. İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik alt yapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.


2. İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.


3. İmar planında yeni bir sosyal ve teknik alt yapı alanı ayrılması durumunda 1 inci bentdeki esaslara uyulur.


4. Kat adedi arttırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bir yoldaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık, sağlanacaktır.


5. Devamlılığı olan bir yol belli bir kesimde daraltılamaz.


6. Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu esas alınır.


7. İmar planlarındaki gelişme alanlarında (7.00) m. den dar yaya, (10.00) m. den dar trafik yolu açılamaz. Mesken alanlarında mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur.


8. İmar planı değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilemez.


9. İmar planı içinde kalan karayolu, kent içi geçişin değiştirilmesi durumunda, Karayolları Genel Müdürlüğünden alınacak görüşe uyulur.


10. Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderilecek imar planı değişiklik paftalarında; yerleşme adı, pafta numarası, kuzey işareti, koordinat değerleri, ölçeği, kıyı ile ilgili ise kıyı kenar çizgisi işlenir.