Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar planı askı süresi ne kadardır?

Belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları belli bir süreliğine askıda kalıyor. Peki, imar planı askı süresi ne kadardır?


İmar Kanunu gereğince mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılıyor. İmar planları, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe giriyor. 


Söz konusu imar planları onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında askıya çıkıyor. Askı süresi içinde planlara itiraz edilebiliyor. Peki, imar planı askı süresi ne kadardır?


İmar planı askı süresi nedir?

İmar planları bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan ediliyor. Belediye başkanlığınca belediye meclisine askı süresi içinde gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlıyor. 


Dilekçe örneği

İmar planı itiraz dilekçesi


Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.


............... İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

..................


DAVACI :.................................................

ADRES :.................................................

DAVALI :.................................................

ADRES :.................................................


TEBLİĞTARİHİ :(*) .........................

DAVANIN KONUSU: ...................................... İli, ................... ilçesi, ................ Mahallesi, .............. Mevkiinde, tapunun .............. pafta, .................... ada ve ................... parsel sayısında . sayılarında adıma müvekkilim adına kayıtlı bağımsız.hisseli olan taşınmazı.taşınmazları kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin davalı idare belediye encümeninin ................... günlü ve ........... sayılı işleminin iptali ile işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.


OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA:.............................................. İli, .................. ilçesi, ................ Mahallesi, .............. Mevkiinde, tapunun .............. pafta, .................... ada ve ................... parsel sayısında.sayılarında adıma.müvekkilim adına kayıtlı bağımsız.hisseli olan taşınmazı.taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinde, “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerine yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.” hükmü yer almaktadır.


(**)....................................................................................................................


SONUÇ VE TALEP: .............................................. İli, ....................... ilçesi, ................. Mahallesi, .............. Mevkiinde, tapunun .............. pafta, .................... ada ve ................... parsel sayısında.sayılarında adıma.müvekkilim adına kayıtlı bağımsız.hisseli olan taşınmazı.taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin ....................... belediye encümeninin................................. İl İdare Kurulunun ..................... tarih ve ............ sayılı kararının İPTALİ ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, yargılamanın Duruşmalı yapılmasına, (ileride avukat tutmam halinde) avukatlık ücretinin ve yargılama giderinin davalı idareden alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesi için gereğini arz ederim...................


İsim ve İmza


EKLER:

1.    Tapu belgesi.

2.    İmar uygulamasının onaylanmasına dair belediye encümeni.il idare kurulu kararı örneği.

3.    Varsa imar plânı ve parselasyon plânı örneği.

4.    İtiraz edilmiş ise itiraz dilekçesi örneği vb.