Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar planını kim yapar ve onaylar?

İmar planlarının Kanunda tanımlanan idarelerce, bu planların kendi ölçeklerinin gerektirdiği kararları içerecek şekilde hazırlanmaması gerekiyor. Peki, imar planını kim yapar ve onaylar?


İmar planı, İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı oluyor.


Nazım imar planları ve uygulama imar planlarının Kanunda tanımlanan idarelerce, bu planların kendi ölçeklerinin gerektirdiği kararları içerecek şekilde hazırlanmaması gerekiyor. Peki, imar planını kim yapar ve onaylar?


İmar planları Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, valilikler veya özel kanunlarla planlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşlarca hazırlanıyor.


Belediyelerce hazırlanan imar planlarının, belediye meclisinin onayından itibaren belediye başkanlığınca belirlenen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilmesi zorunludur. 


Bir aylık ilan süresi içinde planlara yapılan itirazlar, belediye meclisince on beş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanmak durumundadır.


Plan değişiklikleri planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve imar mevzuatına uygun olarak, gerekli araştırma ve incelemeler yapılarak, ayrıntılı rapora bağlanarak, usulüne uygun olarak yapılmalıdır


Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde plan değişiklikleri yapılmalıdır


Plan değişiklikleri varsa üst ölçekli plan kararlarına uygun olmalıdır Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com