Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin esaslar!

Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek Yeni İmar Yönetmeliği uygulama imar planı bulunan alanları kapsıyor. Peki, imar yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin esaslar nelerdir?


Stüdyo dairelerin yapımına yasak getiren ve emsal oranını değiştiren Yeni İmar Yönetmeliği, 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı.


Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek Yeni İmar Yönetmeliği uygulama imar planı bulunan alanları kapsıyor. Peki, imar yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin esaslar nelerdir?


Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar

(1) Büyükşehir belediyeleri ile il belediyeleri, ikinci fıkrada belirtilen değiştirilemeyen hükümler dışında kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel şartlarını gözetmek kaydıyla Bakanlık onayına sunulmak üzere imar yönetmeliği hazırlayabilirler. İdarelerin imar yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar uygulamalar bu Yönetmeliğe göre yapılır.


(2)       Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer alan hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez ve planlarda bu 

hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümler uygulanamaz.


(3)       Yönetmeliğin planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği ikinci fıkrada belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili idarelerin imar yönetmelikleri uygulama imar planında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde uygulanır.


(4)       Planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği ikinci fıkrada belirtilen hükümlerin Bakanlıkça değiştirilmesi halinde, bu değişikliklere ilgili idarelerin yönetmeliklerinde yer verilinceye kadar uygulamalar Bakanlıkça yapılan değişikliklere göre yürütülür.


(5)       Bakanlar Kurulu kararı alınan uygulama ve yatırımlarda ve bedeli kamu kaynağı kullanılarak yapılan kamu yatırımlarında bu Yönetmeliğin tanımlar bölümü hariç öncelikle imar planlarına, imar planlarında hüküm bulunmadığı hallerde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur.


(6)       Bu Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüde düşülen hususlarda; öncelikle ilgili idaresine, tereddüdün giderilmemesi halinde büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyesinin görüşüne başvurulur. Tereddüdün devam etmesi durumunda idaresince veya ilgilisince Bakanlık görüşüne başvurulur.


(7)       Proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine ilişkin uygulamalar bu Yönetmelik ile Bakanlıkça çıkarılan diğer imara ilişkin yönetmeliklerde yer alan tanımlara göre gerçekleştirilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com