Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İnşaat taahhütnamesi örneği!

İnşaat taahhütnamesi, inşaat ruhsatı alınırken gerekli olan belgeler arasında yer alıyor. İşte inşaat taahhütnamesi örneği..


İnşaat taahhütnamesi, inşaatın genel fennî sorumlusunun, fennî mesuliyetini üstlendiği inşaatla ilgili olarak, inşaat ile ilgili hususları yerine getireceğini taahhüt ettiği belge oluyor. 


4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununa göre yapının fenni sorumluluğu, yapının denetimini üstlenmiş bulunan yapı denetimi kuruluşları yerine getirmek zorunda oluyor.


İnşaat taahhütnamesi, inşaat ruhsatı alınırken gerekli olan belgeler arasında yer alıyor. İnşaat taahhütnamesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


YAPI MÜTEAHHİTLERİNE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TAAHHÜTNAME

Yapının Müteahhidi 

Oda Sicil No     : 

Unvanı              :

Adresi               : 

Telefonu           :

Yetki Belge No:

Yükümlülüğünü Üstlenilecek İş

İl / İlçe                              :

İlgili İdare                        :

Pafta/Ada/Parsel No        :

Yapı Adresi                      :

Yapı Sahibi                       :

Yapı Sahibinin Adresi      :

Sözleşme Başlangıç Tarihi:

Sözleşme Bitiş Tarihi        :


Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın yapımında yapı müteahhidi olarak görev alacağımı, müteahhitliğini üstlendiğim yapıda fenni mesul olarak görev almayacağımı, herhangi bir kısıtlılık halimin bulunmadığını,

Yapıyı; tesisatı ve malzemeleriyle birlikte İmar Kanununa, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edeceğimi,

Yapıda neden olduğum mevzuata aykırılığı gidermeyi, fenni mesulün denetimi olmaksızın inşai faaliyeti sürdürmeyeceğimi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştırmayacağımı,

Ayrıca yapı müteahhitliğinden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman fenni mesullere, idareye ve yapı sahibine bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ......./...../2016


                         Adı-Soyadı 

Unvanı 

Oda Sicil No

İmza

                                                                                                 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, mimar veya mühendis unvanına haiz olmaları halinde ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına ve Bakanlığa bilgi verilecektir.”


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com