Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İnşaat yasağı cezası 2016!

İnşaat yasağına uymayan kimselere birtakım cezalar kesiliyor. Peki, inşaat yasağı cezası 2016 nedir?


Geçtiğimiz sene 15 Mayıs -15 Ekim tarihlerinde uygulanan inşaat yasağı bu sene biraz daha geç başlayacak. Bunun nedeni ise kış mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle Bakanlığın almış olduğu karar.


Buna göre Turizm Sezonu İnşaatı Yasakları 1 Haziran da başlayacak, 15 Ekim de sona erecek.  Ancak bazı illerde bu yasak 15 Eylül tarihine kadar devam edecek.


İnşaat yasağına uymayan kimselere birtakım cezalar kesiliyor. İnşaat yasağı uygulanan tarihler arasında aksi tespit edilen durumlarda ise inşaat sahipleri hakkında 5442 sayılı İl İdare Kanunu'nun 66.maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun 184'ncü maddesi ve 3194 sayılı imar kanunu ile 2872 sayılı çevre kanunu ve 5491 sayılı çevre kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılacağı, ayrıca bu konuda görevini ihlal eden belediye yetkilileri ve köy muhtarları ile kamu görevlileri hakkında her türlü yasal işlem yapılıyor.


İl İdare Kanunu

Madde 66 – (Değişik: 23/1/2008-5728/125 md.)

İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.


Kabahatler Kanunu:

Emre aykırı davranış 

Madde 32 - (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. 


(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir. 


(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.


Türk Ceza Kanunu

İmar kirliliğine neden olma

MADDE 184. - (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.


(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tâbi yerlerde uygulanır.


(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar plânına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com