Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İntifa hakkı terkin dilekçesi örneği!

İntifa hakkı,taşınır veya taşınmaz bir malın veya bir hakkın kullanım hakkı oluyor. Peki, tesis edilen intifa hakkı nasıl terkin edilir? İşte intifa hakkı terkin dilekçesi örneği..


İntifa hakkı,taşınır veya taşınmaz bir malın veya bir hakkın kullanım hakkı oluyor. Bu hak mal sahibi tarafından bir başkasına devredilebiliyor. Bu durumda kuru mülkiyet mal sahibinde kalmış oluyor.


Bu hakkın süresi kişinin yaşamı ile sınırlı oluyor. İntifa hakkı sahibi öldükten sonra bu hak, miras olarak kalmıyor. Kuru mülkiyet sahibine geri dönüyor. Bunun için intifa hakkı sicilden terkin edilir. 


Ancak çıplak mülkiyet sahibinin ölümü intifa hakkını sona erdirmiyor. İntifa hakkının terkini için bir dilekçe ile Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor. İntifa hakkı terkin dilekçesi şu şekilde:


İntifa hakkı terkin dilekçesi örneği


.......... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI : 

Adı ve Soyadı, 

T.C. Kimlik No:

Adres:


DAVALI : ........ Tapu Sicil Müdürlüğü/.........


DAVA KONUSU : İntifa hakkının terkini


DAVA DEĞERİ : ….......TL


AÇIKLAMALAR :

1- ŞAHSIM, ......... ili, Merkez İlçesi, … mevkii, ... ada, ... pafta, … parsel’de bulunan taşınmazın malikiyim.


2- Bu taşınmaz üzerinde ..........'in intifa hakkı mevcut iken, hak sahibi .../.../2015 tarihinde vefat ettiğinden intifa hakkı sona ermiştir.


Bu sebeplere intifa hakkının terkini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.


DELİLLER : Tapu kaydı, nüfus kaydı ve her tür delil.


HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 796/2 ve İlgili mevzuat.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğim sebeplerle davanın kabulü ile söz konusu taşınmaz üzerinde kurulu bulunan intifa hakkının terkinine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 


.../.../2016


Davacı 

Adı ve Soyadı

İmza

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com