Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpoteğin terkini dava dilekçesi!

Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir. İşte ipoteğin terkini dava dilekçesi..


Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebiliyor. İpoteğin terkini için dava açılabiliyor. Bu davada görevli mahkeme, borçlunun borçlu olmadığını iddia ettiği miktara göre belirleniyor. 


Buna göre, ipoteğin iptali davasını açan borçlunun borçlu olmadığını iddia ettiği tutar, .... TL'nin altında ise sulh hukuk mahkemesi,..... TL'nin üstünde ise asliye hukuk mahkemesi veya duruma göre iş veya ticaret mahkemesi görevli oluyor. İpoteğin terkini dava dilekçesi örneği şu şekilde;


İpoteğin terkini dava dilekçesi örneği


...............  MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU                    : İpoteğin Terkini İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-)   Müvekkilim, kardeşinin davalıya olan  … TL. borcu için …, ... İlçesi, ... ada, ... parselde kayıtlı taşınmazının üzerinde ikinci dereceden ipotek tesis etmiştir.


2-) Müvekkilimin kardeşi borcun tamamını ödemiştir ve bunları makbuzlarla ispat etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim, davalıya ipoteği kaldırması için ihtarname çekerek başvurmasına rağmen davalı müvekkilimin bu talebini yerine getirmemiştir.


3-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir. 


HUKUKİ NEDENLER  : 4721 S. K. m. 883 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Ödeme makbuzları, tapu kaydı, ihtarname ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adı geçen taşınmaz üzerinde davalı lehine  olan ipoteğin terkinine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…


Davacı Vekili

Av.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com