Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpotek fek ücreti iadesi!

İpotek fek ücreti yasal olarak tüketiciden alınmıyor. Peki, önceden ödenen ipotek fek yazısı ücreti geri alınır mı? İpotek fek ücreti iadesi nasıl olur?


İpotek fek ücreti iadesi!


Bankadan kredi kullanan ve taşınmaz tapusuna ipotek koyduran tüketiciler, borcun ödenmesinin ardından bu ipoteği kaldırabiliyor. Bunun için bankalardan ipotek fek yazısı alınıyor.


İpotek fek yazısı, kredi kullanılarak alınan bir konutun borcunun tamamının ödenmesinden sonra banka tarafından hazırlanan resmi belge oluyor. 


Geçtiğimiz senelerde bu belge için de ekstra ücret ödemesi yapılıyordu. Ancak yapılan yasal düzenlemelerin ardından ipotek fek ücreti artık alınmıyor.


Peki, önceden ödenen ipotek fek yazısı ücreti geri alınır mı? İpotek fek ücreti iadesi nasıl olur?


İpotek fek ücreti iadesiiçin tüketici mahkemesinde dava açılabiliyor. İpotek fek ücreti iadesi dava örneği şu şekilde;


BANKACA REHİN YAZISI KALDIRMA ADI ALTINDA ALDIĞI ÜCRETİN İADESİ HAKKINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARIDIR


T.C. 


YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI 

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı) 


Karar No : 

Karar Tarihi: 04.02.2010 


YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI 

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır. 


Şikayet eden: Gürbüz GÜNEY- İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Adnan Menderes Bulvarı- Yenişehir/MERSİN


Şikayet Edilen: T.Garanti Bankası A.Ş. T.Garanti Bankası Çarşı Şubesi/ MERSİN 


Şikayet konusu: Rehin kaldırma yazısı ücretinin iadesi 

Şikayet tarihi: 08.01.2010 

Talep: Bedel İadesi 

Miktar: 50,00 TL 


Olayın Özeti: Tüketici dilekçesinde, bankanın Mersin Çarşı Şubesinden Şubat 2009 ayında almış olduğu taşıt kredisini 31.12.2009 tarihinde kapattığını ve bankadan taşıt rehininin trafik tescilden kaldırılması için yazı istediğinde, banka tarafından 50.00 TL. karşılığında yazı verilebileceğinin bildirildiğini, rehini kaldırabilmek için mecburen bu parayı ödeyerek rehin yazısı alabildiğini, bu ücretin hiçbir kanuni dayanağı olmadan alındığını belirterek, alınan bu ücretin iadesini talep etmektedir.


Şikayet edilenin savunmasının özeti : 08.01.2010 tarih ve 186 sayılı yazımızla bankadan konuya ilişkin savunma istenilmiştir. Banka tarafından verilen savunmada özetle; müşterinin şikayetinin fek işlemleri sırasında tanzim edilen dosya masrafı ile ilgili olduğunu, bu işlemlerin operasyonel yük getiren ve sunulan hizmet karşılığı alınan bir bedel olduğunu, Tüketici Kredisi Sözleşmesinin 12. maddesinde açıkça “işbu sözleşme münasebetiyle ödenmesi gerekli her türlü vergi, resim ve harçlar, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi v.s. fon ve eklentileri ile Bankanın bu sözleşmeden doğan haklarının korunması ve infazı için yapacağı mahkeme ve icra harç ve masrafları, cezaevi harcı ve tarifenin üç katı oranında vekalet ücretinin kendisine ait olduğunu ve Bankanın bu tutarları hesaplarından tahsile yetkili olduğunu Müşteri beyan ve kabul eder.” denildiğini, ayrıca söz konusu masrafın iyi niyet kurallarına ve tüketici aleyhine dengesizliğe neden olmadığı için TKHK’ un 6. maddesi gereği, haksız şart sayılamayacağını, bankacılık hizmetleri nedeniyle oluşan masrafların ilgilisinden alınması ve ilgilisinden alınacağına ilişkin anlaşma yapılmasının hem yasal düzenlemelere hem de hakkaniyete uygun düştüğünü, belirtilen nedenlere hukuki dayanaktan yoksun olan şikayetin reddine karar verilmesinin talep edildiğini bildirmiştir.


İnceleme ve Gerekçe: Banka savunmasında, bankacılık hizmetleri nedeniyle oluşan masrafların ilgilisinden alınması ve ilgilisinden alınacağına ilişkin anlaşma yapılmasının hem yasal düzenlemelere hem de hakkaniyete uygun düştüğünü, alınan masrafın iyi niyet kurallarına aykırı ve tüketici aleyhine dengesizliğe neden olmadığı için TKHK’ un 6. maddesi gereği, haksız şart sayılamayacağını savunmaktadır. 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde, Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. Sözleşme şartları önceden hazırlanmış ve tüketici içeriğine etki edememiştir. Ayrıca 4077 sayılı yasanın Tüketici Kredisini düzenleyen 10/d maddesi ile sözleşmede, “ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı” nın olması gerektiği hükme bağlanmış ancak sözleşmede şikayete konu masrafın (rehin kaldırma yazısı) alınacağına dair açık bir hüküm bulunmadığı anlaşılmıştır. Belirtilen nedenlerle, sözleşmede açıkça belirtilmeyen bir masraf alınması tüketici açısından haksız şart niteliğinde olduğundan Tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.


KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, tüketiciden alınan 50,00 TL’ nin banka tarafından tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.04.02.2010 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com