Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İSMEP nedir?

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi'dir.


İSMEP nedir?İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP), İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulmuş İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından sürdürülen bir risk azaltma projesidir. 

İSMEP, İstanbul’u muhtemel bir depreme hazırlayabilmek amacıyla

afet öncesi

afet sırası ve

afet sonrası için gerekli olan hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirmeye yönelik destekleyici ve önleyici uygulamaları ele almaktadır. Hem Türkiye, hem de dünyanın en önemli kültürel mirasını taşıyan ve ekonomik değer olarak büyük bir oluşumu da barındıran İstanbul için İSMEP’in bütçesi Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan kaynaklarla 1.2 milyar Avro’ya ulaşmış durumdadır. Bütüncül afet yönetimi göz önüne alınarak hazırlanan İSMEP, birey, aile ve kurumsal düzeyde risk azaltıcı önlemlerle özellikle depremlerden kaynaklanan acil durumlara karşı hazırlıklı olunması ve acil durum müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, okullar ve hastaneler gibi öncelikli kamu binalarının güçlendirilerek deprem riskinin azaltılması ve imar ve yapı mevzuatı açısından kurumsal ve teknik kapasitenin artırılması çalışmaları gibi birbirini tamamlayan üç bileşenden oluşmaktadır:


A Bileşeni: Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

 

İstanbul’da halkın ve afet yönetimi ile ilgili kurum ve kuruluşların, meydana gelebilecek afetlere, özellikle depremlerden kaynaklanan acil durumlara karşı hazırlıklı olması ve acil durumlara müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmalarını içermektedir. Bu bileşen kapsamında mevcut analog telsiz şebekesinin bölge aktarıcıları, mobil telsiz röleleri, mikrodalga linkler, çevresel donanım alım ve kurulumları gerçekleştirildi. Ayrıca İstanbul AFAD adına, afet anında ortak kanal olarak kullanılmak üzere UHF ve VHF bandında birer adet frekans tahsis edildi. Sistem dahilinde uydu, karasal hatlar, analog ve telsiz sistemleri ile GSM/3G şebeke teknolojileri de kullanıma açıldı. İstanbul AFAD ile İPKB, afet ve acil durumlarda ilgili tüm kurumlarla koordinasyon sağlanması için “Afet ve Acil Durum Bilgi Sistemi” yazılımını geliştirdi. İstanbul AFAD’ın kurumsal kapasitesi artırıldı. Acil durum müdahale kapasiteleri artırıldı ve eğitim ve bilinçlendirme programları ile halk eğitilerek toplumsal kapasite geliştirildi.

 

B Bileşeni: Öncelikli Kamu Binaları İçin Sismik Riskin Azaltılması

 

İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bulunan binaların envanterlerinin çıkarılması ve sismik risk değerlendirmelerinin yapılarak güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi; okullar, hastaneler, yurtlar, idari ve sosyal hizmet binaları gibi öncelikli kamu binalarının sismik risk değerlendirmelerinin yapılarak güçlendirme veya yeniden inşa çalışmalarının gerçekleştirilmesi çalışmalarını içermektedir. Bu bileşende ise, okullar, yurtlar, hastaneler gibi kamu binalarının güçlendirilmesi, güçlendirilmesi ekonomik bulunmayan binalarınsa yıkılıp yeniden yapılması çalışmalarının bir kısmı tamamlandı, bir kısmı ise sürüyor; kültürel miras niteliğindeki binaların güçlendirme çalışmaları da bu kapsamda ele alınıyor. Aynı zamanda ulusal afet çalışmalarının desteklenmesi de bu bileşenin çalışmaları arasında yer alıyor. 


 

C Bileşeni: İmar ve Yapı Mevzuatının Uygulanması

 

İmar ve yapı mevzuatı uygulamaları açısından kurumsal ve teknik kapasitenin artırılması; bu konularda halkın bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması ve iki pilot belediye olan Pendik ve Bağcılar Belediyeleri’nde imar mevzuatı ve arsa/arazi kullanım planlarının daha etkin hale getirilmesinin desteklenmesi çalışmalarını içermektedir. Mevzuat kapsamının geliştirildiği bu bileşen, kent bilgi sisteminin kurulmasına yönelik coğrafi tabanlı verilerin düzenlenmesi ve bu verilerin mekansal olmayan verilerle entegrasyonunu kapsıyor. Böylece tapu, ruhsat, beyanlar, dijital imar arşivindeki belgelerle numarataj bilgilerinin eşleştirilmesi sağlanıyor. İnşaat ruhsatı sürecinin 3 yıldan 10 güne düşürülmesi ve adres bilgi sisteminin kurulması, dijital imar arşivi hazırlıkları da yapılan çalışmaların arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra inşaat mühendislerinin “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” ile ilgili bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitimler ile yerel yöneticiler, teknik elemanlar ve halk için hazırlanan Güvenli Şehir Güvenli Yaşam eğitimlerinin verilmesine de devam ediliyor.


İstanbul'u muhtemel bir depreme hazırlayabilmek amacıyla oluşturulan "İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)" nin finansmanı için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 310 milyon Avro tutarında bir Kredi Anlaşması imzalanmış olup; söz konusu anlaşma 3 Şubat 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


RESMİ WEB SİTESİ:


http://www.ipkb.gov.tr/tr/Kurumsal/ISMEP


http://www.ipkb.gov.tr/tr/Uygulamalar/Guclendirilmesi-Tamamlanan