Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Istranca Ormanları – Yıldız Ormanları

Istranca Dağları (Yıldız Dağları) üzerindeki ormanlardır. İstanbul’da Çerkezköy'de başlar ve kuzeye gittikçe yükselir. Istranca Ormanları, İstanbul’un su kaynakları olan Ergene Havzası ve Terkos Gölü’nü besler. Belgrad Ormanları, Istranca Ormanları’nın İstanbul’daki devamı olarak kabul edilir.Istranca Ormanları – Yıldız Ormanları

Istranca OrmanlarıIstranca Dağları (Yıldız Dağları) nerededir?


Tekirdağ’daki Istranca Dağları (Yıldız dağları), Karadeniz’e paralel olarak İstanbul’a doğru uzanır. Terkos Gölü'ne yaklaştıkça yükseklik azalır. İstanbul ilinin dörtte üçüne yakını plato ve yaylalardan ibarettir. Birçok akarsularla parçalanmıştır.


Tekirdağ bölgesinde kuzeydeki Istranca (Yıldız) dağlık kütlesi ile güneydeki Ganos (Işık) ve Koru dağlarıdır. Bu iki dağlık arazi arasında, Ergene ırmağının kolları ile yarılmış, hafif , orta ve bazen dik eğimli peneplen arazileri ile güney ve yer yer orta kısımlarda yeralan yüksek tepelik ve eğimli yamaç araziler bulunmaktadır.


Tekirdağ’ın kuzeyinde Saray'a doğru uzanan Istranca kütlesinin kuzey yamaçları daha fazla yağış alması nedeniyle kayın ormanları ile kaplıdır. Bu kesimde ormanaltı örtüsünü orman gülleri (Rhododendron) olusturur. Güney yamaçlara ve daha güneye doğru inildikçe, yağışın azalmasına bağlı olarak, kayının yerini meşe ve gürgenin aldığı görülür.


Ergene havzasına doğru inildiğinde ise yerleşim alanları yakınlarında seyrek olarak meşe, gürgen, karaçalı ve karaağaç toplulukları göze çarpmaktadır. Bu küçük ağaç toplulukları, Trakya’nın iç kesimlerinin step alanı olmadığının bir kanıtıdır. Trakya bölgesi, tarım arazisi kazanmak amacıyla ormanların tahribi sonucu, bugünkü step arazisi görünümünü kazanmıştır. (Antropojen step) Bu kısımda yer alan taban arazilerde ve vadilerde kavak ve söğüt türleri yaygındır. (Kaynak: Tekirdağ Valiliği)


Yıldız Dağları ya da Istranca Dağları, Trakya'nın Karadeniz kıyılarına paralel olarak, Bulgaristan'dan İstanbul iline kadar yaklaşık 300 kilometrelik bir dağ zincirinden oluşmaktadır. Bu zincirin en yüksek noktası Kırklareli ilinde bulunan yaklaşık 1.031 metrelik Mahya Dağı zirvesidir. eskiden kayın ormanı olanlar kesilip yerine maki ve kızılçam ekilmiştir Kırklareli'nin kuzeybatı-güneydoğu yönündeki Yıldız Dağları'nın asıl ana noktalarını jeolojik yönden granit ve gnayslar oluşturur. Bunun üzerinde de kristalen yüzeyler yer alır. Orta yükseklikte bir dağ sırası olan Yıldız Dağları'nın en yüksek bölümü Kırklareli ile Demirköy arasındadır. Bu bölümdeki büyük ve küçük Mahya Dağları 1.031 m ye ulaşır. Kırklareli-Demirköy hattının kuzeybatısına doğru da yükselti azalır. Buradaki başlıca yükseltiler, Fatmakaya Tepesi (901 m), Sivritepe (851 m), Kaletepe (846 m), Dalyantepe (725 m), Bocalar Tepe (680 m), Karakoltepe (719 m), Yeltepe (618 m), Çavuştepe (726 m) ve Topkoru Tepe’dir (592 m).


Yıldız Dağları kuzeyden Karadeniz'e dökülen, güneyde de Ergene'ye ulaşan akarsularla parçalanmıştır.


İlin dağlık kesimini meydana getiren Kırklareli-Demirköy dışında kalan alanlar, Ergene Havzası’na doğru alçak platolara dönüşür. Bu platolar yer yer parçalanmış ve yarılmıştır.


İl topraklarının kuzeyinde yer alan platolar, Yıldız Dağları ile Karadeniz kıyı kuşağı arasında çeşitli yüksekliklerden meydana gelmiştir. Bu kesimde Limanköy Platosu ve Demirköy Platosu bulunmaktadır. Bunlardan Limanköy Platosu Karadeniz’e eğimli alanların kuzeydeki bölümüdür. Düz olan bu plato denize yaklaştıkça dik kayalıklara dönüşür. Bu plato kuzeyde Bulgaristan-Türkiye sınırını oluşturan Rezve Deresi ile ikiye bölünür.


Demirköy Platosu ise İğneada Havzası'nın batı ucunda yer alır. Granit bir yapı gösteren bu alan da Karadeniz’e açık olduğu gibi derelerle parçalanmıştır.


Güney platolar Ergene Havzası ile Yıldız Dağlarının yüksek kesimleri arasındaki yöreyi kaplar. Ergene Irmağı’nın kolları ile parçalanmış olan bu kesimde çok sayıda düzlükler bulunmaktadır. Aynı zamanda da derin vadilerle yarılmıştır. (Kaynak: Vikipedi)Istranca Ormanları’nın İstanbul’a etkisi nedir?


Istranca Ormanları, İstanbul’un bazı semtlerine ve bölgedeki yerleşim yerlerine su sağlama özelliğine sahiptir. 

Belgrad Ormanları, Istranca Dağları'nın Karadeniz'e uzanan bölümlerinin güney yamaçları üzerine yayılmıştır. 

Tekirdağ’ın en önemli yükseltisini oluşturan Tekir Dağları, Tekirdağ kentinin 12 km güneyinde Kumbağ' dan başlar, Gelibolu kıstağına kadar bir sıra halinde (60 km) uzanır. En yüksek yeri Ganos (Işık) dağıdır. İlin doğu kesimi daha az yüksektir. Hafif dalgalı düzlükler üzerinde bazı sırtlar görülür. Bunlardan biri, Çorlu çevresinde; doğu-batı doğrultusunda uzanır. Ergene havzasını sınırlayan ve bir su bölümü çizgisi görevi gören bu sırt, doğuda Istranca batıda Tekirdağ eteklerine kavuşur. Istrancalar (Yıldız Dağları), Çerkezköy'de başlar ve kuzeye gittikçe yükselir.


Istranca Ormanları, Türkiye’nin en büyük Longoz (su basar) ormanlarına sahiptir. İstanbul'un orman durumu nedir? 


İl: İstanbul

Normal Orman (Ha): 224.963,4

Bozuk Orman (Ha): 15.285,0

Ormansız Alan (Ha): 292.105,0

Toplam Ormanlık Alan (Ha): 240.248,4

Genel Alan (Ha): 532.353,4


Istranca Ormanları – Yıldız Ormanlarıİstanbul Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün Istranca Ormanları için uygulanan proje nedir?


YILDIZ DAĞLARI’NDA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Sosyo Ekonomik Alan Çalışmaları

Proje kapsamında, gelecekte Biyosfer Rezervi olarak önerilmesi düşünülen Yıldız Dağlarında doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için geliştirilecek yönetim planında, çıkar sahibi olan veya planın uygulamasını etkileyebilecek yerel halkla kalıcı bir diyalog kurulması, uygulama döneminde ve gelecekte de sürdürülebilecek katılım mekanizmalarının (Yerel Çalışma Grupları) oluşturulması ve bu mekanizmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, öngörülen rezerv alanında yer alan 25 köy (Kırklareli’ne bağlı Beypınar, Dereköy, Karadere, Vize’ye bağlı Askıcım, Hamidiye, Kıslacık, Kızılağaç ve Kıyıköy (Belediye), Pınarhisar’a bağlı Evciler, Kurudere, Yenice (Belediye), Demirköy’e bağlı tüm köyler) 3 Belde (İğneada, Yenice, Kıyıköy) ve 1 ilçeyi (Demirköy) kapsayan bir katılım süreci başlatılacaktır. Bu süreç, 3 ekiple yürütülecek olup; ekiplere proje ekibinden kolaylaştırıcı/uzmanların liderlik yapması; ayrıca her bir ekipte, merkezden gelecek ilgili bir kamu görevlisinin, İlden/ilçeden/bölgeden ilgili en az bir kamu görevlisinin, yerel halktan bir kişinin yer alması planlanmaktadır. Yaklaşık 10 hafta sürecek çalışmalarda, her bir köye toplam 5 kez olmak üzere, iki haftada bir ziyaret gerçekleştirilecektir.


Proje alanımızdaki köylere ilk ziyaretler Nisan ayının ikinci haftası itibarı ile gerçekleştirilmiştir.


Proje Hedef ve Amaçları: 


Biyosfer rezervi oluşturarak biyolojik çesitliliğin ve doğal kaynaklarının korunması,

Sürdürülebilir kalkınmanin sağlanması,

Proje Planlamasinin tam katılım sağlanarak yapılması,

Yerel halkın bilinçlendirilmesi ve çevre konusunda eğitimi,

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi.


Biyosfer Rezervi:


Bu proje ülkemizde daha yeni olan Biyosfer Rezervi tanımı üzerine kuruludur.

Biyosfer rezervi; Karasal, kıyısal, denizsel veya bunların birlikte oluşturdukları ekosistemlere "biyosfer" denir.Bunların UNESCO tarafından geliştirilen MAB "İnsan Ve Biyoküre" programına göre belirlenmiş olan ilkelere uygun planladıkları alanlar "Biyosfer Rezervleri" dir.

Biyosfer Rezervleri fikri ilk kez 1968 yılında UNESCO tarafından düzenlenen konferansta gündeme gelmiştir.

1971 yılında UNESCO tarafından (MAB) - İnsan ve Biyoküre programı başlatılmıştır.


İlgi Grupları


Bu proje Biyosfer Rezervi tanımı üzerine kuruludur. Katılımcı bir planlama süreci hedeflenmektedir.

Bu yüzden Yıldız Dağları orman köylerinde yaşayan köylülerimiz, yakınında yaşayanlar, sivil toplum örgütlerimiz, kamu kurumlarımız, buradaki değerler ulusal miras olduğundan bütün Türk halkı, desteğinden ötürü Avrupa birliği, ve artı olarak Yıldız Dağları dünya çapında  eşsiz olduğundan dolayı bütün dünya halkları ilgi grupları içine dahil olmaktadır.


Proje Alanındaki Köyler


Hamidiye Köyü, Kışlacık Köyü, Kızılağaç Köyü, Kıyıköy, Armutveren Köyü, Karadere Köyü, Şükrüpaşa Köyü, Beypınar Köyü, Dereköy Köyü, Boztaş Köyü, Beğendik Köyü, Avcılar Köyü, İğneada Köyü, Sivriler Köyü, Limanköy, Sislioba Köyü, Sarpdere Köyü, İncesırt Köyü, Balaban Köyü, Karacadağ Köyü, Hamdibey Köyü, Yiğitbaşı Köyü, Yeşilce Köyü, Gökyaka Köyü.   

(Kaynak: www.yildizdagiprojesi.cevreorman.gov.tr)