Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İzmir Foça'da 4.1 milyon TL'lik inşaat ihalesi!

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Foça İlçesi Atatürk Mahallesi'nde yer alan arsa üzerinde inşaat yaptırıyor...


İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Foça İlçesi Atatürk Mahallesi'nde yer alan arsa üzerinde inşaat yaptırıyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 128 bin 465,95 TL olarak belirlenen kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi 24 Temmuz'da gerçekleşecek.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.03.2018 tarihli ve 124 sayılı Kararı gereği kat karşılığı inşaat yapım ihalesine çıkartılmıştır.


İli   :  İzmir


İlçesi   :  Foça


Mahallesi     :  Atatürk


Caddesi   :  -


Sokağı  :  -


Vasfı :  Arsa


Yüzölçümü :  1755/2: 890,50 m2 - 1755/3: 890,83 m2 - 1756/2: 712,38 m2 - 1764/1: 721,47 m2 - 1764/2: 666,60 m2 - 1764/3: 600 m2 - 1764/4: 600 m2 - 1764/7: 720 m2 - 1774/2: 612,96 m2 - 1774/3: 612,90 m2 - 1774/4: 625,49 m2 - 1774/5: 600 m2


Pafta     :  -


Ada / Parsel No   :  1755/2-3, 1756/2, 1764/1-2-3-4-7, 1774/2-3-4-5 ada/ parseller


Malik  :  Kürtali Mescidi Şerifi Vakfı


Vakıflar Meclisi Kararı /


Tarih ve No.su    :  26.03.2018 tarih 124 sayılı


TAHMİNİ BEDEL   :  4.128.465,95-TL (Dörtmilyonyüzyirmisekizbindörtyüzaltmışbeş Türklirası Doksanbeş Kuruş)


GEÇİCİ TEMİNAT     :  123.853,98-TL (Yüzyirmiüçbinsekizyüzelliüç Türklirası Doksansekiz Kuruş)


İHALE TARİHİ VE SAATİ    :  24.07.2018 tarih ve saat 14:00


İŞİN ADI                                  :  “İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Kürtali Mescidi Şerifi Vakfına ait ve tapunun 1755/2-3, 1756/2, 1764/1-2-3-4-7, 1774/2-3-4-5 ada/parsellerinde kayıtlı, toplamda 8.253,13 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazlar üzerine villa tipinde yapı yapılmak üzere kat karşılığı inşaat yapımı işi”


Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.03.2018 tarihli ve 124 sayılı Kararı ve 89243403-756.02-E.15557 sayılı Başbakanlık iznine istinaden;


Söz konusu vakıf taşınmazların;


1 - Belediyesince ön onaylı mevcut mimari avan projesine göre yaptırılacak inşaattan en az; 1756 ada 2 parselde 1,2 no’lu bağımsız bölümler ve 1764 ada 1-2-3-4-7 parselde 1-2-3-4-5-6-7-8-9 no’lu bağımsız bölümlere ilaveten 1.000.-TL nakit paranın vakfına verilmesi,


2 - Taşınmazla ilgili, ifraz-tevhit terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, şayet belediyesince otopark bedeli istenirse otopark bedellerinin yüklenicisine ödenmesi, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması,


3 - Mimari avan proje bedelinin, Mimarlar odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından def’aten ödenmesi, plankote bedelinin (4.410,00-TL) ihale tarihinde sözleşmeden önce yüklenici tarafından İdareye def’aten ödenmesi,


4 - İmar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında İdaremize yansıtılması, paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi,


5 - 3194 sayılı kanuna göre, (önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda) taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölevesinde gösterilmesi halinde %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanması (Ekspertizde belirlenen m2 birim bedelinden az olmamak üzere) yapılarak yükleniciden def’aten tahsil edilmesi,


6 - 1756 ada 2 parselin Maliye Hazinesine ait 1969/23746 hissesinin satın alımı sırasında çıkan 20.000,00-TL bedel farkının sözleşme öncesi yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,


Kayıt ve şartlarıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.


Taşınmaz 6306 sayılı kanunun sağladığı muafiyetlerden faydalanabilecektir. Ancak muafiyet kapsamında ya da kanunlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda vergi, resim, harç, ücret vs. ve ilgili kurum ve kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek her türlü ödeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.


İhaleye iştirak edecek istekliler;


1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan  İzmir  Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.


2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.


3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 24.07.2018 tarih ve saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.


4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.


Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:


İç zarfı ve şartnamenin 6. maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:


a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),


b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,


b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)


c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,


f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)


g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,


İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.


h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,


h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,


h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,


(İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.)


ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,


i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,


j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),


k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,


l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),


Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.


Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.


Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 24.07.2018 tarih ve saat 14:00’e kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.


5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.


6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.


İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.