Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kamulaştırma için vekaletname örneği!

Kamulaştırma, özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin, kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesini sağlıyor. İşte kamulaştırma için vekaletname örneği..


Kamulaştırma için vekaletname örneği!


2942 sayılı kanun kamulaştırma esaslarını düzenliyor. Kanunen kamulaştırma işlemi, özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin, kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesini sağlayan kanuni bir yolu olarak ifade ediliyor.


İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya kanunen belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler.


Kamulaştırmalarda, gayrimenkulün Anayasa ile ilgili kanunda öngörülen esaslara göre tespit edilmiş bedelinin nakden ve peşin olarak koşulsuz ödenmesi gerekiyor. 


Kimi zaman bu bedel alacaklısına ödenmiyor. Bu gibi durumlarda malik kuruma karşı yasal süreç başlatabiliyor.


Kamulaştırmaya konu olan taşınmazın tamamını veya bir kısmını ilgili belediyeye pazarlık suretiyle satmaya, uzlaşma komisyonu nezdinde tanzim edilecek tutanakları imzalamaya ,ilgili Kadastro müdürlüğünde ve Tapu Sicil Müdürlüğünde ifraz işlemleri gibi işler için vekil atanabiliyor.


Kamulaştırma işlemleri için vekaletname örneği:


KAMULAŞTIRMA DAVALARI 

(Genel vekaletnameye ek olarak)


Hissedarı bulunduğum ;

…………………. alanlı taşınmazlardaki mevcut hisselerimin İstimlakı yapan ……………..Belediyesine tamamını veya bir kısmını pazarlık suretiyle satmaya, uzlaşma komisyonu nezdinde tanzim edilecek tutanakları imzalamaya ,ilgili Kadastro müdürlüğünde ve Tapu Sicil Müdürlüğünde ifraz işlemlerini yapmaya ve ferağ takrirlerini vermeye,bu hususlarda tanzim edilecek akit tablosunu imzalamaya, kamulaştırma bedelini kamulaştırmayı yapan …………………… veya havale edeceği herhangi bir bankadan çek mukabilinde almaya ,Yine kamulaştırma bedellerinin tesbiti davası sonunda adıma yatırılacak kamulaştırma bedellerini ilgili bankadan almaya çekmeye ve ahzu kabza  münferiden veya müştereken  yetkili olmak üzere ………………………………….. vekil tayin ettim.


(3 adet ve resimli)

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com