Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kanal İstanbul projesine ilişkin kanun teklifi metni!

Kanal İstanbul projesinin yap - işlet - devret modeli ile hayata geçirilebilmesi için kanun teklifi verildi. İşte Kanal İstanbul'a ilişkin kanun teklifi metni..


Kanal İstanbul projesinin yap - işlet - devret modeli ile hayata geçirilebilmesi için kanun teklifi verildi. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın ilk imza sahibi olduğu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi. 


GENEL GEREKÇE


Teklif ile başta Kanal İstanbul gibi su yolu projeleri olmak üzere büyük finansman ve ileri teknolojiye ihtiyaç duyulan projelerde özel sektörün tecrübesinden ve sermayesinden yararlanılması, bu çerçevede rekabet gücünün artırılarak maliyetlerin düşürülmesine yönelik olarak bu projelerin, yap - işlet - devret modeli ile hayata geçirilebilmesi için düzenleme yapılmıştır.MADDE GEREKÇELERİ


MADDE 2- Türkiye’de yapılacak büyük finansman ve yüksek teknoloji gerektiren Kanal İstanbul gibi su yolu projelerinin, ileri teknolojiye ve günümüz ihtiyaç ve şartlarına uygun şekilde hızlı, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, bu projelerin, yap - işlet - devret modeli ile hayata geçirilebilmesi için düzenleme yapılmıştır. Bu suretle söz konusu projelerde özel sektörün sermayesi ile dinamizminden faydalanılması, özel sektörün rekabet gücünün artırılması ve projelerin maliyetlerinin en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİMADDE 2 - 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hava alanları ve limanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak gemilerin seyrüseferine imkân veren su yolu işlevi görecek kanal veya benzeri altyapı tesisleri, lojistik faaliyet alanları, raylı ulaşım sistemleri ile bunların bakım, onarım, işletme, manevra, geceleme gibi ihtiyaçların karşılanacağı alan ve tesisleri,” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 7- Bu Kanunun;


a) 1 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,


b) 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri 1/3/2019 tarihinde,


c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 8 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.