Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

KAP – Kamuyu Aydınlatma Platformu – Borsa İstanbul

Borsa İstanbul’un şirketleri yatırımcı, basın ve vatandaşlarla buluşturduğu sistemdir. Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketlerin şeffaflık ilkesi gereği; ortaklık, sermaye artırımı – azaltımı, satın almalar, satışlar, üst düzey yönetici değişikliği vs yönetim bilgilerini kamuoyu ile paylaştığı sanal ortamdır.KAP – Kamuyu Aydınlatma Platformu – Borsa İstanbul

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nedir?


Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.KAP’a bilgi vermek zorunluluk mudur?


Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 'Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak KAP'a Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi gerekmektedir.Kaç şirket KAP’a açıklama yapmaktadır?


İşletimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa İstanbul)-Kotasyon Müdürlüğü-KAP İşletim Birimi tarafından yürütülmekte olan sistem, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Uygulama, tüm Türkiye'ye yayılmış 550'yi aşkın şirketi ve 2500'ü aşkın kullanıcıyı kapsamaktadır.Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemi nasıl çalışır?Sistem, tüm kesimlerin Borsa İstanbul şirketleri ile ilgili doğru, anlaşılır, tam bilgiye, internet üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle erişebilmelerine imkan tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, geçmişe dönük bilgilere de kolay ve düşük maliyetle erişim imkanı sağlayan elektronik bir arşiv niteliğindedir.


KAP'a bildirimler, elektronik sertifikalar kullanılmak suretiyle gönderilmektedir. Bu bağlamda ortaklıklar, bildirimlerin yapılmasını aksatmayacak sayıda, geçerli elektronik sertifika bulundurmakla yükümlüdürler.

Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ve ilk defa kayda alma başvurusunda bulunacak fonların katılma paylarının kayda alma talebiyle Kurul'a başvuru yapıldığı tarihte, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına, elektronik sertifika başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir. Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına/listesine alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması şartı aranmaktadır.


KAP sistemine, sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul'da  işlem gören ortaklıklar ile borsa yatırım fonlarının yanısıra yatırım kuruluşları ve yatırım fonları da bildirim gönderebilmektedir. Bağımsız denetim şirketleri ise, bağımsız denetim zorunluluğu olan dönemlere ilişkin finansal raporları elektronik ortamda imzalayarak, kamuya açıklanmak üzere ilgili ortaklığa elektronik ortamda göndermektedirler.Kamuyu Aydınlatma Platformu nereden yayın yapmaktadır? 


Sistem, www.kap.gov.tr adresinden yayın yapmaktadır. Gerçek zamanlı olarak;

- 16 adet Veri Yayın Kuruluşu

- 17 adet alt alıcı (internet siteleri vb) KAP bildirimlerini yayınlamaktadır.Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimlerinin temel özellikleri nelerdir?


- Bildirimler html, word, excel veya XML formatında görüntülenebilir.

- Bildirime ilişkin detaylı dökümanlar, bildirime PDF formatında ek olarak gönderilebilmektedir.

- Bildirim şablonları sayesinde herhangi bir konuya ilişkin bir bildirimde bulunması gereken asgari unsurların tanımlanması mümkündür.

- Borsa İstanbul tarafından e-posta yoluyla mesai saatleri içerisinde kapsamlı bir yardım masası hizmeti verilmektedir.KAP’a bildirim tipleri nelerdir?


Sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklar;


1) SPK'nın 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ'i kapsamında finansal raporlarını,

2) SPK'nın 'Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i kapsamında özel durum açıklamalarını,

3) SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri kapsamında kamuya açıklanması gereken diğer hususları

KAP üzerinden kamuya açıklamakla yükümlüdürler.KAP’ta yayınlanan finansal raporlar nelerdir?


Ortaklıklar, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS'nı uygularlar. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS esas alınır.Ortaklıklar, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS'nı uygularlar. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK'ca yayımlanan TMS/TFRS esas alınır.


Finansal raporlar - Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporlardır.


Finansal tablolar ise dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu içerir.


Finansal raporların gönderim süreleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:


KAP – Kamuyu Aydınlatma Platformu – Borsa İstanbul
KAP’a yapılan Özel Durum Açıklamaları nedir?


Genel tanımı ile özel durumlar, içsel bilgileri ve sürekli bilgileri doğuran olaylardır. İçsel bilgi, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilerdir. Sürekli bilgi ise içsel bilgi tanımı dışında kalan ve 'Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ' uyarınca açıklanması gerekli tüm bilgilerdir. Özel durumlar veya özel duruma konu bilgilerdeki değişiklikler ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda kamuya açıklanması gerekmektedir.KAP’a yapılan Diğer Bildirimler nelerdir?


SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklar ve katılma payları işlem gören borsa yatırım fonları tarafından kamuya açıklanan bildirimlerdir.


1.Aylık bildirimler,

2.Portföy değer tabloları,

3.Esas sözleşme, fon iç tüzüğü,

4.İzahname, sirküler,

5. Bölünme, birleşme ve pay dağıtım duyuruları,

6.Şirket Genel Bilgi Formu,

7.Çağrı bilgi formu,

8.Herhangi bir otoriteye verilen mali tablo gibi bildirimler diğer kapsamındaki bildirimlerdendir.Yatırım Fonlarının Bildirimleri nasıl gerçekleşir?


SPK'nın "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak KAP'a Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" ile "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri KAP üzerinden yerine getirilmektedir.


Bu kapsamda yatırım fonu kurucuları tarafından KAP sistemine aşağıdaki bildirimler gönderilmektedir.


-Yatırım Fonu Bilgi Formu

-İzahname

-İzahname (Değişiklik)

-Sirküler

-Sirküler (Değişiklik)

-İç Tüzük

-İç Tüzük (Değişiklik)

-Aylık Rapor

-Yıllık Rapor

-Finansal Tablo Bildirimi

-Finansal Tablo Bildirimi (Serbest Yatırım Fonu)

-Fon Gider BilgileriKAP kullanımının sağladığı faydalar nelerdir?


Bildirim gönderen kesimler açısından; 


• Bildirimlerin elektronik imzayla güvenli gönderimi,

• Bilginin seri bir şekilde, aracısız olarak anında kamuyla paylaşımı,

• 7/24 esasına göre bildirim gönderim imkanı,

• Kağıt tasarrufu ve bürokrasi azaltımı.Yatırımcılar açısından;


• Bilgiye eş anlı olarak seri bir şekilde ulaşım,

• Ortaklıklara ve yatırım fonlarına ilişkin güncel genel bilgilere tek kanaldan hızlı ulaşım imkanı,

• KAP internet sitesinden anlık veya geçmişe dönük bildirimlere ücretsiz erişim imkanı,

• Ortaklıklar bazında belirli finansal tablo kalemlerini karşılaştırabilme olanağı,

• Elektronik arşiv - bildirim türüne, gönderen şirkete, konulara göre geçmişe dönük bilgi sorgulama imkanı,

• Bildirim şablonları yoluyla bilgi kalitesinin artırılması.Düzenleyici otoriteler açısından;


• Düzenleyici kurumların asli görevlerine odaklanmaları yolunda bir adım,

• Kağıt tasarrufu ve bürokrasi azaltımı.KAP Mobil Bilgi Servisi nedir?


KAP Mobil Bilgi Servisi ile KAP’ta yayınlanan bildirimler, cep telefonlarından SMS veya Wappush link olarak alınabilmektedir. KAP-Mobil Bilgi Servisi ile yatırımcılar, ilgilendikleri şirketlere ilişkin tüm bildirimlere cep telefonlarından da erişebilmektedirler. Söz konusu servise üyelik, www.kap.gov.tr adresinde yer alan “KAP Mobil Bilgi Servisi” linki üzerinden başlatılmaktadır.Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) iletişim ve destek bilgileri nelerdir?


SPK ve Borsa İstanbul’un kamuyu aydınlatma düzenlemeleri, ortaklıkların bu kapsamdaki yükümlülükleri, halka arz sürecinde KAP elektronik sertifika başvurusu ve KAP kullanımı hakkındaki sorularınız için; 

kap_destek@borsaistanbul.com

adresine elektronik posta yoluyla veya 

(0212) 298 25 67

(0212) 298 24 28

numaralı telefonlar aracılığıyla Borsa İstanbul Kotasyon Bölümü KAP İşletim Birimi’ne başvurabilirsiniz.Borsa İstanbul iletişim bilgileri nelerdir?


Borsa İstanbul Anonim Şirketi


Adres: Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul

Telefon: +90 212 298 21 00 

Faks: +90 212 298 25 00 

Web: borsaistanbul.com

Web: kap.gov.tr