Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kapıcı sözleşmesi feshi!

Kapıcı ve yönetici ile yapılan iş sözleşmeleri bazı durumlarda feshedilebiliyor. Peki, kapıcı sözleşmesi feshi hangi durumlarda yapılır?


 Kapıcı sözleşmesi feshi!


Kapıcı ve yönetici ile yapılan iş sözleşmeleri bazı durumlarda feshedilebiliyor. Kapıcının görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde yönetici bu sözleşmeyi feshedebildiği gibi, kapıcı da kendi kararı veya sorunları nedeni ile de sözleşmeyi sona erdilebiliyor.


Kapıcılar, sağlık sebepleri, ahlak ve iyiniyet kurallarına uyulmaması, ücretinin ödenmemesi, bir hafta veya daha fazla kapıcının çalışmasını engelleyici bir durumun ortaya çıkması halinde sözleşmeyi bildirimsiz fesedebiliyor.


Yönetici ise; kapıcının sağlık, derli toplu olmayan davranışları, tiksinti verici bir hastalığa tutulması, Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışları, başka çalışanlara veya aile fertlerine sataşması gibi sebepler dolayısı ile sözleşmeyi bildirimsiz feshedebiliyor.


Ayrıca; kapıcının yöneticiden izin almaksızın bir ayda 3 iş günü devamsızlık yapması, haklı bir sebebe dayanmaksızın ard arda 2 gün devamsızlığı veya bir ay içerisinde tatil günlerini takip eden günlerde 2 defa devamsızlığı, bir suçtan dolayı tutuklanması da sözleşmesinin bildirimsiz feshine sebep oluyor.


Yönetici, feshin haklı olduğunu ispat ile yükümlü olup, ispat ile sözleşmeyi bildirimsiz feshetme hakkına sahiptir.


Kapıcı Sözleşmesinin Bildirimsiz Feshi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi


Tarih: 23/10/2000 Esas No: 2000 / 9556 Karar No: 2000 / 14241


Özü : KAPICI OLAN DAVACI İŞÇİNİN HİZMET AKDİ DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN DAVACININ YAPMADIĞI GÖREVLERİ SAYMAK SURETİYLE BİLDİRİMSİZ FESİH YOLU İLE FESHEDİLMİŞTİR. İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINI GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE HİZMET AKDİNİN SON BULDUĞUNU DAVALI İŞVEREN İSPATLAYAMADIĞINDAN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARININ HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKİR.DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık ücretli izin parası, hafta ve genel tatil gündelikleri ile süt ve yoğurt alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR :


1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacının temyizine gelince:

Davacı kapıcı konut işyerinde çalışırken Kat malikleri kurulunun aldığı bir kararla kimi görevleri yapmaması nedeniyle işine son verilmesi ve tazminatının da ödenmesi kabul edilmiştir. Bu karardan sonra davalı işveren davacının yapmadığı görevleri saymak sureti ile bildirimsiz fesih yoluna başvurmuştur. Davacı bu feshin haksız olduğunu ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteğinde de bulunarak bu davayı açmış, mahkemece her iki tazminat isteği reddedilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki dinlenen davalı tanıkları kat malikleridir. Öte yandan bu kat maliklerinin anlatımlarında belirtilen hususlar da kanıtlanmış değildir. İhbar ve kıdem tazminatını gerektirmeyecek şekilde hizmet akdinin son bulduğunu ispat yükümlülüğü davalı işverene düşer. Bu yükümlülük davaya konu olayda yerine getirilmiş değildir. Kaldı ki kat malikleri karar defterinde alınan kararda da davacı kapıcının tazminatının ödenmesi de kabul edilmiştir. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken reddine karar verilmesi hatalıdır.


SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.10.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com