Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kartepe Köseköy'de 3.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Kartepe Belediye Başkanlığı tarafından Kartepe Köseköy'deki arsa ihale ile satışa sunuluyor. İhale 8 Mart'ta yapılacak...


Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi'ndeki arsayı ihale ile satıyor. lojistik tesis alanı imarlı arsanın toplam muhammen bedeli 3 milyon 353 bin 311 TL olarak belirlendi. Arsanın satışı için ihale 8 Mart'ta gerçekleşecek.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Kartepe Belediye Başkanlığından:


Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddeleri doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.


Kartepe Köseköy


İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No: 12 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.


İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:


GERÇEK KİŞİLERDEN:


1 - Noter tasdikli imza beyannamesi,


2 - Nüfus kayıt örneği,


3 - İkametgah belgesi,


4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,


5 - İhale şartname bedeline ait makbuz,


6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname


TÜZEL KİŞİLERDEN:


1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,


2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) ,


3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,


4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2018 yılına ait),


5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,


6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,


7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,


8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi


* Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 07.03.2018 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.