Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat irtifakı

Kat irtifakı, arsa üzerine yapılacak olan yapının henüz tamamlanmadan bağımsız bölümlere ayrılması sırasında verilen tapu örneğidir.Kat irtifakı nasıl kurulur?


Kat irtifakı; bir arsa üzerinde yapılacak olan yapının birden fazla kat ve bağımsız bölümden oluşması durumunda uygulanır. Kat mülkiyetine geçiş esaslarına dayanarak, arsanın maliki tarafından arsa payına göre kurulan irtifak hakkına denir.


Müteahhit bir yapıyı inşa etmek için o yapı projesini çizdirtir. Belediyeye gidip inşaat izni alan müteahhit, arsayı dairelere ayırır. Daha sonra kat irtifak tapusu çıkartması gerekmektedir. Kat irtifak tapusunda ise daire numaraları ve bu dairelerin kime ait olduğu detaylarıyla yazılı bulunur.


Kat irtifakı tapusu genelde inşaat halinde satın alınan bağımsız bölüm için geçerlidir. İnşaat halinde, inşaatı yapan firma arsa tapusu mevcuttur. Arsa tapusunda () no.lu bağımsız bölümüm kat irtifakı şeklinde tapusu veriliyor. Kooperatiften ev alınması durumunda da kat irtifak tapusu verilir. Kooperatif evi yapmaya başlar, kuralar çekilir ve çıkan daire () no.lu bağımsız bölüm olarak tapuda geçer. 


Kat irtifakı

Kat irtifakı kurulurken hangi şartlar aranır?


1. Yapı tamamlanmamış olmalıdır.

2. Arsa üzerine yapılacak olan yapıda bağımsız bölümleri olması gerekmektedir.

3. Yapının tamamında kat irtifakı olmalıdır.

4. Maliklerin hepsi böyle bir şey talep etmelidir.

5. Kanunda belirtilen belgelerin alınması şarttır.


Kat irtifakı yapılırken gerekli belgeler nelerdir?


1. Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri, bu değerlere orantılı bir şekilde arsa paylarının yazılı olduğu bir dilekçe gereklidir.

2. Yapının bir mühendis ya da mimar tarafından yapılması gerekmektedir.

3. Söz konusu yapının belediye tarafından onaylanması şarttır.

4. Arsa üzerinde inşa edilecek olan yapının konumu, arsada yer alacak olan yollar, caddeler, parklar, bahçeler belirtilerek belediyenin onayının alınması zorunludur.

5. Ana gayrimenkulün yönetim planı tüm maliklerce imzalanmış olmalıdır.

6. Bağımsız bölümlerin sırasıyla tüm detaylarının yazılı olduğu bir liste düzenlemelidir. Bu listenin tüm malikler tarafından imzalanarak, noterde onaylanmış olmalıdır.

7. Taşınmaz malın arsa payı, adedi, parsel ve paftası belirtilmelidir. 

8. Tarafların nüfus cüzdanı, pasaportu ve vergi numarası bildirilmelidir.


Kat irtifakı için gerekli olan resmi senet örneği:


BİR TARAFTAN : Serpil Selma AZRA : Efe kızı 

DİĞER TARAFTAN : Efe DURU : Cevdet oğlu aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Atatürk Mahallesinde kain 256 ada, 182 parsel sayılı 192.75 m2 miktarlı arsanın 1/4 hissesi Serpil Selma AZRA ve 3 /4 hissesi Efe DURU adlarına kayıtlı iken; adı geçen malikler bizzat hareketle ibraz ettikleri Ödemiş Belediyesi İmar Müdürlüğünce 22.04.1994 tarih ile tasdik olunan Genel İnşaat Projesi uyarınca inşaa halinde bulunan kargir apartmanın, Ödemiş 2. Noterliğince 30.06.1998 tarih, 08155 sayı ile tasdik olunan listede bağımsız bölüm numaraları ve nitelikleri belirtilen bağımsız bölümler için ana gayrimenkulun tamamını (16) arsa payı itibar ettiklerini zemin kat (1) ve Birinci kat (2) nolu meskenlere 4/16'şar ve İkinci katta (3) nolu dubleks meskene de 8/16 arsa payı ayırarak,(1) nolu meskende Serpil Selma AZRA , (2) ve (3) nolu meskenlerde Efe DURU lehine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı tesisini istediklerini ve Bodrum kattaki E:1 nolu Kömürlüğü (2) ve E:3 nolu Kömürlük ile çatı katında E:2 nolu Depoyu (3) bağımsız bölüm numaralı meskenlere eklenti olarak tahsis ettiklerini ve anagayrimenkulu 05.04.1999 tarihli yönetim planındaki esaslara göre yöneteceklerini, anagayrimenkuldeki diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu birlikte ifade ve beyan ettiler.


Kat irtifaklı tapudan kat mülkiyet tapusuna geçilebilir mi?


Kat irtifaklı tapudan , kat mülkiyet tapusuna geçilir. Kat Mülkiyet Kanunu’na göre; bina yapılmış ve iskan belgesi alınmışsa, kat mülkiyetine kişiler başvurular sonucu geçebilir. İskan belgesi, hukuken o bağımsız bölümde oturabilir iznidir. İskan belgesi olmadan kat mülkiyet hakkı kazanılamaz. 


Kat irtifaklı tapu neden kat mülkiyeti olmalıdır?


Kat mülkiyeti alınır ise söz konusu bağımsız bölümde ve yönetimde her türlü hak talep edilir. Sorunlar karşısında söz hakkı doğar. Kat irtifakında bu tür sorunlar karşısında hak sahibi hiçbir şey yapamaz. Kat mülkiyeti için kanunun vermiş olduğu özel hükümleri vardır. Mesela; apartman aidatlarının ödenmediği, kapıcının görevlerini yapmadığı gibi durumlarda hak sahibinde kat irtifak tapusu var ise bir şey yapamaz fakat kat mülkiyet hakkını edinmişse kişi, o zaman haklarını kullanabilir. 


Kat irtifaklı tapudan kat mülkiyetine geçerken hangi belgeler gereklidir?


Kat Mülkiyet Kanunu’nun 12.maddesinde yazılı olan belgelerin verilmesi gerekmektedir. Bu belgeler kat irtifak tapusu alınırken verildiği için kat irtifakından kat mülkiyetine geçişlerde 2 belge gerekir. Bu iki belge de iskan belgesi  ve kadastro müdürlüklerinden alınan cins tahsis belgesidir. Bu iki belge verildiği takdirde kat irtifaklı tapu, kat mülkiyet tapusuna dönüştürülür. 


İskan belgesini almak için, belediyelere ya da valiliklere başvurular yapılır. Eğer yapı, proje iskan belgesi almaya uygun değilse iskan belgesi alamaz ve tapu kat irtifak tapusu olarak kullanılmaya devam edilir. 

Tapunun iskanlı olup olmadığını, tapuyu belediyeden sorgulatarak öğrenilebilir. İskana uygunsa eğer o yapı, gerekli harçlar ve belgeler ile belediyelere başvuruda bulunarak iskan belgesi alınır.


İskan talebi için hangi belgeler gereklidir?


1. S.S.K İlişik kesme belgesi

2. Vergi İlişik Kesme Belgesi( Vergi Dairesinden)

3. Kanal Vizesi (Aski'den)

4. Cephe Fotoğrafları

5. Ego Uygunluk Belgesi

6. Telekom Uygunluk Belgesi

7. Sığınak Uygunluk Belgesi (Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü)

8. Numarataj Uygunluk Belgesi (Büyük Şehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı)

9. Temel Vizesi

10. Isı Yalıtım Vizesi

11. Toprak Vizesi

12. Demir Vize Kartı

13. İskân Harçları

14. Yapı Denetim Uygunluk Belgesi

15. Asansör Vizesi

16. Yangın Güvenlik Raporu.