Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi dava dilekçesi!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandıktan sonra, sözleşme esaslarına uygun olmayan durumlarda iş sahibi müteahhite karşı fesih davası açabiliyor. İşte kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi dava dilekçesi..


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi dava dilekçesi!


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, bir arsa üzerinde inşa edilecek bina için yapılan anlaşmaya istinaden arsa sahipleri ile müteahhit kişi ya da firma tarafından imzalanıyor.


Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için şekil şartına uygun bir şekilde imzalanmış olması gerekiyor. Bu nedenle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri noterde düzenleniyor.


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandıktan sonra, sözleşme esaslarına uygun olmayan durumlarda iş sahibi müteahhite karşı fesih davası açabiliyor. 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi davası için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilebiliyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi dava dilekçesi örneği şu şekilde;


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi dava dilekçesi örneği..


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA

DAVACI                                       : ……..:……………...

VEKİLİ                                          : ……………………..

DAVALI                                        : ……………………..

KONUSU                             : İnşaatın “Önemli Ölçüde” Kusurlu ve Sözleşmeye aykırı Yapılması Nedeniyle Sözleşmenin Feshi

HARCIN TEMELİ                         :

AÇIKLAMA                                  :

Müvekkilim arsa sahibi, davalı ise yüklenici olup, aralarında ……… Noterliğince …… tarih ve ……. sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.

Yüklenici, inşaatı sözleşmeye ve projeye “önemli ölçüde” aykırı inşa etmiştir. Davacının böyle bir inşaatı kabule zorlanması büyük bir haksızlık olur. Bu nedenle, davacının kabule zorlanamayacağı ölçüde kusurlu ve sözleşmeye (önemli ölçüde) aykırı olan inşaatı davacı taraf kabul etmemiş ve bunu ihtarname ile yükleniciye bildirmiştir. İnşaatın davacı tarafça kabul edemeyeceği ölçüde kusurlu imalatı yüklenicinin kusurlu davranışından kaynaklandığından, sözleşmenin feshini ve zararların ödetilmesini istemek zorunluğu doğmuştur.

Delillerin sunumu

1.     Fesih ihtarnamesi (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).

2.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).

3.     Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.

4.     Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.

5.     Keşif ve bilirkişi incelemesi.

6.     Ve benzeri kanıtlar...

SONUÇ:

1.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesini fesihte haklı olduğumuzun tespitine,

2.     Fesih nedeniyle davacının maruz kaldığı zarar tespit edilerek, davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin hakkımızın saklı tutulduğunun gözetilmesine,

3.     Davalı yüklenicinin -hukukça korunmaya değer ise- yaptığı işlerin değeri tespit edilerek, davacının zararlarına mahsup edilmesine,

4.     Belirlenecek tazminata, feshi ihbar tarihinden itibaren (davalının tacir olduğu da düşünülerek) en yüksek banka mevduat faizinin bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5.     Davalının inşaattan elini çekmesine (elatmasının önlenmesine),

6.     Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,

7.     Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,

Karar verilmesini arz ederim.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com