Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl feshedilir?

Arsa sahipleri ile müteahhit arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesine uyulmaması durumunda, taraflar sözleşmenin feshedilmesini isteyebiliyor.


Arsa sahipleri ile müteahhit arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesine uyulmaması durumunda, taraflar sözleşmenin feshedilmesini isteyebiliyor.


Noter huzurunda imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi için dava açılabiliyor. Bu dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılıyor. Arsa sahibi fesih gerekçesini belirttiği bir dilekçe ile bu mahkemeye müracaat edebiliyor.


Dava, -Gecikme Nedeniyle Fesih, İnşaatın “Önemli Ölçüde” Kusurlu ve Sözleşmeye aykırı Yapılması Nedeniyle Sözleşmenin Feshi, Yaklaşık Bedelin Aşılması gibi nedenlerle açılabiliyor.


Dilekçe örneği


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA

DAVACI                                       : ……..:……………...

VEKİLİ                                          : ……………………..

DAVALI                                        : ……………………..

KONUSU                             : İnşaatın “Önemli Ölçüde” Kusurlu ve Sözleşmeye aykırı Yapılması Nedeniyle Sözleşmenin Feshi

HARCIN TEMELİ                         :

AÇIKLAMA                                  :

Müvekkilim arsa sahibi, davalı ise yüklenici olup, aralarında ……… Noterliğince …… tarih ve ……. sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.

Yüklenici, inşaatı sözleşmeye ve projeye “önemli ölçüde” aykırı inşa etmiştir. Davacının böyle bir inşaatı kabule zorlanması büyük bir haksızlık olur. Bu nedenle, davacının kabule zorlanamayacağı ölçüde kusurlu ve sözleşmeye (önemli ölçüde) aykırı olan inşaatı davacı taraf kabul etmemiş ve bunu ihtarname ile yükleniciye bildirmiştir. İnşaatın davacı tarafça kabul edemeyeceği ölçüde kusurlu imalatı yüklenicinin kusurlu davranışından kaynaklandığından, sözleşmenin feshini ve zararların ödetilmesini istemek zorunluğu doğmuştur.

Delillerin sunumu

1.     Fesih ihtarnamesi (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).

2.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).

3.     Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.

4.     Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.

5.     Keşif ve bilirkişi incelemesi.

6.     Ve benzeri kanıtlar...

SONUÇ:

1.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesini fesihte haklı olduğumuzun tespitine,

2.     Fesih nedeniyle davacının maruz kaldığı zarar tespit edilerek, davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin hakkımızın saklı tutulduğunun gözetilmesine,

3.     Davalı yüklenicinin -hukukça korunmaya değer ise- yaptığı işlerin değeri tespit edilerek, davacının zararlarına mahsup edilmesine,

4.     Belirlenecek tazminata, feshi ihbar tarihinden itibaren (davalının tacir olduğu da düşünülerek) en yüksek banka mevduat faizinin bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5.     Davalının inşaattan elini çekmesine (elatmasının önlenmesine),

6.     Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,

7.     Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,

Karar verilmesini arz ederim.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com