Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kayseri Doğu Garajı'nda 180 dükkan kiralama ihalesine çıkıyor!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Doğu garajında bulunan 180 adet dükkanı 10 yıllığına kiraya veriyor. Dükkanlar için ihale 22 Şubat'ta yapılacak..


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Doğu garajında bulunan 180 adet dükkanı kiraya veriyor. 10 yıllığına kiraya verilecek dükkanların ihalesi 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek.


DOĞU GARAJI İÇERİSİNDE BULUNAN 180 ADET DÜKKAN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Doğu garajı içerisinde bulunan 180 adet dükkan, toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 22/02/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç - Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d - Şartname bedeli 100,- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 22/02/2017 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.


Mevkii:Doğu Garajı

Cinsi:180 adet dükkan

10 Yıllık Muhammen Bedel:7.200.000,- TL

Geçici Teminat: 216.000,- TL

 

İlan olunur.


Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura