Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Keçiören'de 11 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Keçiören Belediyesi Hasköy Mahallesi'ndeki arsasını satıyor. Arsa için ihale 29 Kasım'da gerçekleşecek..


Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesi'ndeki ticaret imarlı arsa satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 11 milyon 77 bin 500 TL olarak belirlenen arsasın ihalesi 29 Kasım'da yapılacak.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Keçiören Belediyesinden:


1 - Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait 4.431,00 m² yüzölçümüne sahip imar planında Ticaret Arsası kullanımına ayrılmış olan Keçiören İlçesi, Hasköy Mahallesinde imarın 34373 ada 11 nolu parseli üzerinde bulunan Belediyemize ait 4.431.00 m² arsanın, Keçiören Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarih ve 58 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde satılacaktır.


2 - İhale 29/11/2017 Çarşamba Günü saat 15.30 da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.


3 - İhale konusu Keçiören Belediyesine ait arsa satış işinin toplam muhammen bedeli 11.077.500,00 TL. (Onbirmilyonyetmişyedibinbeşyüzlira) dir.


4 - İhale konusu Keçiören Belediyesine ait arsa satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin %3’ü tutarındaki 332.325,00 TL (Üçyüzotuzikibinüçyüzyirmibeşlira) TL. dir.


(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)


5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

A) Dış Zarf

- İhaleye iştirak Dilekçesi.

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- İkametgah Belgesi.

- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

B) İç Zarf

- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.) .


6 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.


7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.


8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.


9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.


Adres: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No:1 KEÇİÖREN / ANKARA