Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm kira yardımı ikamet şartı!

Evini kentsel dönüşümde yıktıran mal sahipleri, devletin sunduğu kira yardımından nasıl faydalanabilir? Kentsel dönüşüm kira yardımı ikamet şartı var mı?


Kentsel dönüşüm kira yardımı ikamet şartı!


Kentsel dönüşüm, ev veya işyerini yıktıran hak sahiplerine kira yardımı ve kredi gibi birtakım finansal destekler uygulanıyor. Ancak bu finansal destekler verilirken bazı koşullar aranıyor.


Kentsel dönüşüm kira yardımı alınabilmesi için taşınmazın riskli olarak tespit edilmiş olması gerekiyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı ikamet şartı var mı?


2015 yılından önce riskli binasındaki mesken sayısı kadar kira yardımı alınabiliyordu. Ancak 2015'ten itibaren kentsel dönüşüm kira yardımına ikamet şartı getirildi.


Buna göre kira yardımı başvurusunda bulunmak için hak sahiplerinin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda oturuyor olması gerekiyor. Bu şart, faturalar ile ispatlanıyor. Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda hak sahiplerinden alınması gereken son üç aya ait fatura, riskli yapıyı tahliye tarihinden üç ay öncesini kapsıyor.


Bu koşulu yerine getiren kimseler bir dilekçe ile müracaat edebiliyor. Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi örneği ise şu şekilde sıralanıyor:


Dilekçe örneği:


.......... ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. 


Riskli binamı …./…./201… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 

 

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 

 

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda; 


Gereğini arz ederim. 

 

 ……/…./2015 

 Adı Soyadı - İmza 

 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

 

Telefon : 

 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

 

EKLER: 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- Konut veya işyerinin tapu senedi 

3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu 

4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği