Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu

Kentsel dönüşüm uygulamalarında çıkabilecek hukuki sorunları önlemek, davalarda kullanılacak akademik görüşleri oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu’nda avukatlar ve akademisyenler çalışmaktadır.Kentsel Dönüşüm ve Hukuk PlatformuKentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu neden kuruldu?Kentsel dönüşüm; Türkiye ve İstanbul’u 2023 hedefine taşıyacak, İstanbul’un dünyaca imrenilen bir şehir haline gelmesini sağlayacaktır. En önemlisi, olası depremlerin zararlarını en aza indirgeyecektir.


Kentsel dönüşümün Türkiye için büyük bir fırsat olduğuna inanan Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu kentsel yenileme uygulamalarında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları önlemek, yasal altyapıyı yönlendirmek ve idare mahkemelerinde görülecek olan kentsel dönüşüm davalarında kullanılacak akademik görüşleri oluşturmak amacıyla İdari Yargı konusunda uzman hukukçu ve öğretim üyeleri tarafından kurulmuştur.Platformun amaç ve hedefleri neler?Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu, bu konuda bilgi ihtiyacı duyan herkese hem hukuki hem akademik kapsamda en doğru bilgiyi sağlamayı hedeflemektedir.


Son birkaç yıldır büyük ivme kazanan dönüşüm ve yenileme projeleri, eskiyen, terk edilen, yıpranan kentsel dokunun değiştirilerek yeniden kente kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu sayede kentsel gelişme, toplumsal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alınabilecek ve kentteki sorunlu alanlar sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilebilecektir. Bu doğrultuda üretilen projelerde ve yapılan uygulamalarda binaların yıkımı, yeniden yapımı, canlandırılması, sağlıklaştırılması ve yeniden yapılandırılması söz konusu olmaktadır.


Bu süreçte ister istemez gerek mülk sahipleri arasında, gerekse mülk sahipleri ile yenileme projelerini gerçekleştirecek kurum ve kuruluşlar arasında fikir ayrılıkları, hak ihlalleri, yasa ve yönetmeliklerdeki hatalardan doğacak mağduriyetler yaşanabilir.


Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu, dönüşümün her koşulda uygulanması gerektiğini düşünmekte ve çıkarılan kanunlar ve yönetmeliklerdeki hataların uygulama esnasında kolayca düzeltilip mağduriyetlerin en aza indirilebileceğine güvenmektedir. Bu doğrultuda bilgi ve deneyimini konuyla ilgili herkesle paylaşmaya hazırdır.Kentsel dönüşümün hukuki tarihçesi nedir?1950’li yıllarda sanayileşmenin etkisi ile ekonomik büyüme ve kentlere göç sonucu, hızlı bir nüfus artışı nedeniyle kentlerin büyümesi ve gecekondulaşmanın baş göstermesi ile çarpık yapılaşma gibi önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu durumun etkisine bir tepki olarak 1966 yılında “Gecekondu Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi ve yeniden gecekondu yapımının inşasını önlemek ve bu amaçlar doğrultusunda tedbirler almak olarak söz konusu kanunda düzenlenmiştir.


1984 yılında “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun” yürürlüğe girerek kentsel dönüşümde ilk önemli rolü oynamıştır. Bu kanunun amacı imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek olarak belirlenmiştir.


1984 tarihli “Toplu Konut Kanunu” da önemli bir yasal düzenlemedir. Kanunun amacı, “konut ihtiyacının karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve devletin yapacağı desteklemeler” olarak belirlenmiştir.


Çeşitli tarihlerde ise “İmar Kanunu” değişikleri yapılmıştır. 1999 yılında meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle esaslı bir takım değişiklikler yapılmış ve buna tepki olarak 2000 yılında “Gecekondu Kanunu”na ek madde eklenerek “17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde zarar gören Marmara Bölgesindeki illerde doğal afetler nedeni ile sağlıklı, güvenli ve düzenli yeni yerleşim alanları oluşturmak ve konut ihtiyacını karşılamak amacıyla bedeli 15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunla teşkil olunan afetler fonundan sağlanarak kamulaştırılmış veya kamulaştırılacak veya afetlere ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre iktisap olunmuş veya olunacak arsa ve arazilerde, arsa ve konut üretimi için gerektiğinde 20/07/1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır” denilmiştir.


Kentsel dönüşümle ilgili ilk doğrudan yasal çalışma olarak 2004 tarihinde “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu” hazırlanmıştır. Kuzey Ankara’yı kapsayacak şekilde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde fiziksel durumu ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlanması amaçlanarak kentsel yaşam düzeyini yükseltmek bu Kanun’un amacıdır.


2005 yılında Belediye Kanunu’nda 73. maddede yapılan değişiklikle kentsel dönüşüm bilincinin artması sağlanmış, kentsel dönüşüm belediye yasalarında yer almaya başlamıştır.


2005 yılında” Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” çıkarılarak, “şehrin yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurallarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen kent bölgeleri ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, kentin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, kentin tarihi ve kültürel dokusunun yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması” amaçlanmıştır.


2010 yılında Belediye Kanunu 73. madde değişikliği yeniden yapılmıştır.


2012 yılında “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” yapılarak, İstanbul’un ve Türkiye’nin riskli bölgelerinin ve binalarının depreme ve diğer afetlere hazırlanması için bütünsel bir çalışma ortaya çıkarılmıştır. Bu kanun sayesinde, başta deprem olmak üzere doğal afetler sebebiyle meydana gelmesi kuvvetle muhtemel can ve mal kayıpları önlenecek; mülkiyet haklarına saygı, sağlıklı ve düzenli yerleşme, daha az maliyet ile en fazla sosyal faydanın temin edilmesi, kaynakların plânlı, sağlıklı ve verimli kullanılması ilkelerinin hayata geçirilmesi de mümkün olacaktır. Kanun, afet meydana geldikten sonra “yara sarma” değil de, “yara almama” anlayışına dayanmakta; böylece Anayasadaki “sosyal hukuk devleti” ilkesinin hayata geçirilmesi için önemli ve etkili bir adım atılmasını temin etmektedir.


Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu kentsel dönüşümün; Türkiye ve İstanbul’u 2023 hedefine taşıyacağına, İstanbul’un Dünyaca imrenilen bir şehir haline gelebileceğine, olası depremin zararlarını önleyeceğine inanmaktadır.

Kentsel dönüşümün Türkiye için büyük bir fırsat olduğuna inanan Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu; dönüşümün her koşulda uygulanması gerektiğini düşünmekte ve “kervan bazen yolda düzelir” örneğiyle çıkarılan kanunlar ve yönetmeliklerdeki hataların uygulama esnasında kolayca düzeltilebileceğine güvenmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’nin merkezi bir güç olarak; önce tüm Türkiye ve sonra tüm İstanbul’u kapsayan bütünsel planlama vasıtasıyla, yerel belediyelerle el ele Depreme Dayanıklı İstanbul 2023 hedefini de başaracağına inancımız tamdır.Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu’nda hangi görevde kim var?  Başkan: Prof.Dr. Gürsel Öngören (İstanbul Aydın Üniversitesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)


Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. N. İlker Çolak (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)


Yönetim Kurulu Üyeleri:


Prof.Dr. Gürsel Öngören


Prof.Dr. N. İlker Çolak


Prof.Dr. Saibe Oktay Özdemir


Av. Boray Köknel


Av. Vedat Yürek


Av. Hatice Özçelik


Av. Nilsun Erol AydınoğluKentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu’nun Yönetim Kurulu’nda kimler var? Prof. Dr. Gürsel Öngören (Başkan) İstanbul Barosu (1985): 1998 yılında hukukcu.com adlı internet sitesini kurarak hukukçulara bilgi ve kaynak sağlamış, 2001-2003 tarihleri arasında Yargıtay’da Hukuk Bilgi Bankası Projesi’ni yönetmiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ders vermektedir. Yeminli mali muşavirdir.


Eğitim: Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, (1982), Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı (1987), Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi Doktorası (1989) Hukuk Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi, İdare Hukuku Profesörü (1996)


Yabancı Dil: İngilizce


Telefon: +90 212 244 41 51


E-mail: gursel@ongoren.av.trProf. Dr. Nusret İlker Çolak (Başkan Yardımcısı), İstanbul Barosu (1997): Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda Profesör olarak görev yapmakta ve anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, misafir öğretim üyesi olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “İmar Hukuku” dersi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku yüksek lisans programında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku” ve “İmar Hukuku” derslerini vermektedir. 2006-2011 Yılları arasında İstanbul IV Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesi/başkanı olarak da görev yapmıştır. Yayınlanmış onlarca makalesi ve sekiz kitabı bulunmaktadır.


Eğitim: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (1995), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 

Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisans (1998), Doktora (2002),doçentlik Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Profesörü (2011)


Yabancı Dil: İngilizce


Telefon: +90 212 244 41 51


E-mail: ilkercolak@ongoren.av.trAv. Boray Köknel (Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter) İstanbul Barosu (1994)


Eğitim: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1990)


Yabancı Dil: İngilizce


Telefon: +90 212 244 41 51


E-mail: boray@ongoren.av.trAv. Hatice Özçelik, LL.M (Yönetim Kurulu Üyesi) İstanbul Barosu (2000)


Eğitim: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1998), University of Wales Yüksek Lisans Eğitimi (2008)


Yabancı Dil: İngilizce


Telefon: +90 212 244 41 51


E-mail: hatice@ongoren.av.trAv. Nilsun Erol Aydınoğlu, LL.M (Yönetim Kurulu Üyesi) İstanbul Barosu (2001)


Eğitim: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999), Kemerburgaz Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku 

Yüksek Lisans Eğitimi (2013)


Yabancı Dil: İngilizce


Telefon: +90 212 244 41 51


E-mail: nilsun@ongoren.av.tr


Mag. iur.  Vedat Yürek (Yönetim Kurulu Üyesi) Avusturya (Vorarlberg) Barosu (2001)


2001-2002 Vorarlberg eyalet mahkemesi; 2002-2003 Achammer und Partner hukuk ofisi, 2003-2005 Audina Treuhand (Trust officer), Henley and Partners (Senior Trust Manager)


Eğitim: Bundesoberstufenrealgymnasium Lauterach (1993); Leopold Franzens Universität Innsbruck (Magister iuris, 2001); Polyreg (anti money laundering) STEP France ve ZfU international business school


Yabancı Dil: İngilizce, Almanca


Telefon: +90 212 244 41 51


E-mail: vedatyurek@ongoren.av.trKentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu iletişim bilgileri neler?Adres: Meşrutiyet Caddesi, Ersoy İş Merkezi No:102 K.5 D.11-12 Şişhane – İstanbul


Telefon: 0212-244 41 51


E-Posta: info@kentseldonusum


Web Adresi: www.kentseldonusumvehukuk.com


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016