Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!

Kentsel dönüşüm yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..


6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Yönetmelikte yapılan düzenlemelere göre, riskli alan belirlemesinde hazırlanacak dosyaya "Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri"n konulması gerekmeyecek.


Ayrıca, riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlar, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi olmadan Bakanlığa müracaat edebilecek.


6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK METNİ


MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Yürürlükten kaldırılan madde;

Riskli alanın tespiti

MADDE 5 – (1) Riskli alan;

b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri, ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.


Yürürlükten kaldırılan ibarenin yer aldığı bent;

Riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (4) b) Talepte bulunan kurum veya kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge veya 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan alınan izin belgesinin örneği ile birlikte Bakanlığa müracaatta bulunulur.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com