Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira alacağı davası dilekçe örneği!

Kira bedelinin ihtarname gönderilmesine rağmen tahsil edilememesi durumunda kira alacağı davası açılabiliyor. İşte kira alacağı dava dilekçesi örneği..


Kira alacağı davası dilekçe örneği!


Taşınmaz mal kiralamalarında kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlü oluyor.


Kanunen kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor.


Kira bedelinin hala tahsil edilememesi durumunda ise kira alacağı davası açılabiliyor. Kira alacağı dava dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Kira alacağı davası dilekçe örneği:


...................... MAHKEMESİNE

 

 

DAVACI                :.......

VEKİLLERİ             :.......

DAVALI                :.......

 

KONU                  : Temerrüt   nedeniyle tahliye ve kira alacağı

 

DAVANIN DEĞERİ   : .......-TL.

 

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ....... başlangıç tarihli ve ....... süreli sözleşmeyle davalıya   ....... adresindeki  mesken vasıflı taşınmazını  kiralamış bulunmaktadır.

 

2-Davalının ....... aylarına ait aylığı ....... den toplam ......., kira bedeli borcunu ödememesi üzerine  , ....... Noterliğinin ....... günlü ....... yevmiye nolu  ....... ödeme süresini içeren temerrüt ihtarnamesi keşide edilerek kira borcunu ödemesi istenilmiş ise de ihtarname ....... tarihinde tebliğ edilmesine rağmen neticesiz kalmış,davalı kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

 

3-Ayrıca davalı ....... ayına ait ....... kira bedeli borcunu  da bugüne kadar ödememiş bulunmaktadır.

 

YASAL NEDENLER : BK,HUMK,sair alakalı mevzuat.

 

KANITLAR          : Kira sözleşmesi,ihtarname,

 

CEVAP SÜRESİ      : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU      : Bu nedenlerle  gönderilen ihtarnameye rağmen kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşen  davalının ....... adresindeki  mecurdan  TAHLİYESİNE, birikmiş kira bedelleri borcu toplamı .......  yla ....... ihtarname  gideri alacağının dava tarihinden itibaren  yasal faiziyle birlikte davalıdan TAHSİLİNE , yargılama giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLLERİ

                                                                               

.......
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com