Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira alacağı davasında vekalet ücreti!

Kira borcunu ödemeyen mal sahipleri kiracıları adına kira alacağı davası açabiliyor. Peki, kira alacağı davasında vekalet ücreti 2016 ne kadar?


Kira alacağı davasında vekalet ücreti!


Gayrimenkul kiralamalarında kiracılar, kira bedelini zamanında ve eksiksiz bir şekilde ödemekle yükümlü oluyor. Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödüyor.


Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gün olup; Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor.


Kira alacağı davasında vekalet ücreti 2016

Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı üzerinden tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunuyor.


Kira alacağı davası ise Sulh Hukuk Mahkemesinde bir dilekçe ile açılabiliyor. Dilekçe örneği şu şekilde sıralanıyor;


...................... MAHKEMESİNE

 

DAVACI                :.......

VEKİLLERİ             :.......

DAVALI                :.......

 

KONU                  : Temerrüt   nedeniyle tahliye ve kira alacağı

 

DAVANIN DEĞERİ   : .......-TL.

 

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ....... başlangıç tarihli ve ....... süreli sözleşmeyle davalıya   ....... adresindeki  mesken vasıflı taşınmazını  kiralamış bulunmaktadır.

 

2-Davalının ....... aylarına ait aylığı ....... den toplam ......., kira bedeli borcunu ödememesi üzerine  , ....... Noterliğinin ....... günlü ....... yevmiye nolu  ....... ödeme süresini içeren temerrüt ihtarnamesi keşide edilerek kira borcunu ödemesi istenilmiş ise de ihtarname ....... tarihinde tebliğ edilmesine rağmen neticesiz kalmış,davalı kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

 

3-Ayrıca davalı ....... ayına ait ....... kira bedeli borcunu  da bugüne kadar ödememiş bulunmaktadır.

 

YASAL NEDENLER : BK,HUMK,sair alakalı mevzuat.

 

KANITLAR          : Kira sözleşmesi,ihtarname,

 

CEVAP SÜRESİ      : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU      : Bu nedenlerle  gönderilen ihtarnameye rağmen kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşen  davalının ....... adresindeki  mecurdan  TAHLİYESİNE, birikmiş kira bedelleri borcu toplamı .......  yla ....... ihtarname  gideri alacağının dava tarihinden itibaren  yasal faiziyle birlikte davalıdan TAHSİLİNE , yargılama giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLLERİ

                                                                               

.......
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com