Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira alacağı icra takibi nasıl yapılır?

Kiracının kira bedelini zamanında ödememesi halinde mal sahibi kira alacağı için icra müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Peki, kira alacağı icra takibi nasıl yapılır?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Kira alacağı icra takibi nasıl yapılır?


Kiracının kira bedelini zamanında ödememesi halinde mal sahibi kira alacağı için icra müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Kiracı adına kira alacağı için icra takibi düzenleniyor.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gün oluyor. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor.


Kira alacağı icra takibi dava örneği şu şekilde;


KİRA ALACAĞI DAVASI


DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR : Dava, kira sözleşmesinden kaynaklanan Temmuz 2003-Aralık 2006 tarihleri arası 42 aylık kira alacağının tahsili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir.


Davalı vekili, kira alacağına ilişkin bu davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiğini, ticari iş olmadığı için Ticaret Mahkemesinin görevli olmadığını belirterek iş bölümü itirazında bulunmuş, esas yönden ise, taraflar arasında kira sözleşmesinin bulunmadığını, davacının eşiyle birlikte müvekkili şirketin ortağı ve eski yönetim kurulu başkanı olduğunu, davacının kendi döneminde şirkete alınan bir taşınmazı kendi adına tescil ettirdikten sonra iş bu taşınmazı bila bedel şirket merkezi olarak kullanmaya başladığını, davacı yönetimden ayrılınca sorunlar yaşandığı için tapu iptali ve tescil davası açıldığını, ancak dava reddedildiği için şirket adına taşınmazın tescilinin mümkün olmadığını, Haziran 2003 tarihine kadar ki kira alacağının yasal faizi ile birlikte davacıya ödendiğini, müvekkilinin taşınmazdan Kasım 2003 tarihinde taşındığını, bu durumu şirket ortağı olan davacının da bildiğini, davacının şirketin adres değişikliğini bilmesine rağmen taşınmazı geç teslim almasından dolayı sorumluluğun müvekkili şirkete yüklenemeyeceğini belirterek davanın reddi ile % 40 tazminatın davacıdan tahsilini istemiştir.


Mahkemece yapılan yargılama toplanan deliller, benimsenen bilirkişi kurulu raporuna göre davacı tarafın 2003 Temmuz-2006 Aralık dönemine ait 42 aylık kira alacağı toplamının aylık 192.30.-YTL. üzerinden 8.076.60.-YTL. olduğu, davalının davacıya ait taşınmazda kiracı sıfatıyla faaliyet gösterdiği, Ankara 28. İcra Müdürlüğünün 2003/2335 sayılı dosyasında Ocak 2002-Haziran 2003 dönemine ilişkin kira alacağının tahsil edildiği, davalı vekilinin bu dosya tutanağına 16.1.2007’de taşınmazın tahliye edildiğini yazdığı dolayısıyla bu tarih itibariyle taşınmazın davacıya teslim edildiğinin kabul edilmesi gerektiği, işlemiş faiz alacağının ise B.K.nun 101. maddesinde belirtilen şekillerde temerrüt ihtarı bulunmadığından yerinde olmadığı gerekçeleri ile davanın kısmen kabulüne, Ankara 27. İcra Müdürlüğünün 2007/198 sayılı takip dosyasında davalının 8.076.60.-YTL. kiraalacağına yapmış olduğu itirazın iptaline, takibin bu miktar üzerinden talepnamedeki şartlarla devamına, fazlaya ilişkin istemin ( 4.710.37.-YTL ) reddine, hükmolunan miktarın % 40’ı oranındaki icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.


SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com